උ/පෙ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය - සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Ruvini Boyagoda (ස්ත්‍රී) - BA Special Degree in Mass Communication. University of Sri Jayewardenepura, Diploma in English (USJ)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය - සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
උ/පෙ Media - තනුජා ප්‍රියදර්ශි

Thanuja Priyadarshi (ස්ත්‍රී) - B.A. Kelaniya, M.A., Visiting Lecturer - University of Sri Jayawardenapura


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ Media - තනුජා ප්‍රියදර්ශි
සා/පෙළ සහ උ/පෙ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය පන්ති - නදීෂා සමරසේකර

Nadeesha Samarasekera (ස්ත්‍රී) - B.A. (University of Kelaniya), Postgraduate Diploma in Education (University of Colombo), Government school teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ සහ උ/පෙ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය පන්ති - නදීෂා සමරසේකර
උසස් පෙළ මාධ්‍ය - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති

Devindi Rosa (ස්ත්‍රී) - Undergraduate - University of Kelaniya, Diploma in Media


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ මාධ්‍ය - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති
සා/පෙළ සහ උ/පෙ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය - අජිත් දිසානායක

Ajith Dissanayake (පුරුෂ) - B.A. [University of Sri Jayawardenapura], Diploma in Journalism [University of Colombo], SLTS [National School Teacher]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ සහ උ/පෙ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය - අජිත් දිසානායක
සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යනය

Jayashanka Sir (පුරුෂ) - Bachelor of performing Arts (UVPA - UG), Rea. Mass. Com (UK), Dip. in Human Resource Management (GC)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යනය
උසස් පෙළ විභාගය සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය

Hiruni Waththegama Arachchi (ස්ත්‍රී) - Undergraduate - B.A. Sp. (In mass communication) - University of Sri Jayewardenepura


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ විභාගය සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය
මීඩියා උ/පෙ - 2024 සහ 2023 සිද්ධාන්ත පන්ති

Isindra Moonesinghe (ස්ත්‍රී) - BA (Special), MSc in Mass Communication


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මීඩියා උ/පෙ - 2024 සහ 2023 සිද්ධාන්ත පන්ති
උ/පෙ සහ සා/පෙළ පෙළ මාධ්‍ය සහ සන්නිවේදන පන්ති සිංහල මාධ්‍යයෙන්

SD Illangakoon (පුරුෂ) - I am always ready to help you understand your ideas and wishes easily so that we can share our experiences together


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Media උ/පෙ

Geethika Jayawardana (ස්ත්‍රී) - B.A. (F.T) Sp - University of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Media උ/පෙ
උ/පෙ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය 2023 / 2024

Thushani Jayanka Perera (ස්ත්‍රී) - B.A, M.A. (Reading)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය 2023 / 2024
ඔන්ලයින් සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය පන්ති - සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Jayani Dinuka (ස්ත්‍රී) - B.A. Mass Com (sp), University of Rajarata


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය පන්ති - සා/පෙළ සහ උ/පෙ
අ.පො.ස. උසස් පෙළ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය 2023 / 2024

Nipuni Rajapaksha (ස්ත්‍රී) - BA in Mass Media 2018 - University of Colombo (Second Upper Class Division), MSSC - University of Kelaniya, Diploma in IT


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය - නිසංසලා දිසානායක

Nisansala Dissanayaka (ස්ත්‍රී) - B.A. (Hons) Mass Communication - University of Kelaniya, Diploma in NPAS (Reading), School Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය - නිසංසලා දිසානායක
බුද්ධ ධර්මය, බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය, සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය උපකාරක පංති

Chamara Jayasinghe (පුරුෂ) - ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිය, බෞද්ධ අධ්‍යයනය පශ්චාත් උපාධිය


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry