සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
සිංහල මාධ්‍යයෙන් උසස් පෙළ මීඩියා පන්ති

Sathsara Pathirathna (පුරුෂ) - School teacher, BA (Hons) University of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල මාධ්‍යයෙන් උසස් පෙළ මීඩියා පන්ති
G.C.E. උසස් පෙළ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය පන්ති

N. Rathnayake (ස්ත්‍රී) - B.A. (Special) Mass Media, M.S.S.C - University of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
G.C.E. උසස් පෙළ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය පන්ති
උසස් පෙළ මීඩියා - සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය

Charitha Wijenayake (ස්ත්‍රී) - B.A. (Hons) Mass Media [University of Colombo]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ මීඩියා - සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය
උසස් පෙළ මීඩියා

Lahiru Sanjeewa (පුරුෂ) - B.A Hons Sp 2nd class Upper Division [University of Kelaniya], NIBM | IDM (Dip)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ මීඩියා
උ/පෙ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය - නිලන්ත විමලසේන

Nilantha Wimalasena (පුරුෂ) - BA (Hons) MACO (Sp), MA (MACO) Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය - නිලන්ත විමලසේන
උසස් පෙළ සිංහල සහ මීඩියා

Pavithra Hansani (ස්ත්‍රී) - B.A. (Sp) University of Colombo - Undergraduate


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ සිංහල සහ මීඩියා
මීඩියා උ/පෙ - සිද්ධාන්ත පන්ති

Isindra Moonesinghe (ස්ත්‍රී) - BA (Special), MSc in Mass Communication


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මීඩියා උ/පෙ - සිද්ධාන්ත පන්ති
උසස් පෙළ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය - ඉමේෂා රන්දෙණිය

ඉමේෂා රන්දෙණිය (ස්ත්‍රී) - B.A. (Hons) Communication and Creative Art [University of Colombo]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය - ඉමේෂා රන්දෙණිය
සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය

Kaveesha Fernando (ස්ත්‍රී) - B.A. University of Sri Jayawardenepura, A School Teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය
උසස් පෙළ Media - රුවන්ති පෙරේරා

රුවන්ති පෙරේරා (ස්ත්‍රී) - Theory, Revision and Paper classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ Media - රුවන්ති පෙරේරා
උසස් පෙළ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය - නිසංසලා දිසානායක

Nisansala Dissanayaka (ස්ත්‍රී) - B.A. (Hons) Mass Communication - University of Kelaniya, Diploma in NPAS (Reading), School Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය - නිසංසලා දිසානායක
උ/පෙ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය - සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Ruvini Boyagoda (ස්ත්‍රී) - BA Special Degree in Mass Communication. University of Sri Jayewardenepura, Diploma in English (USJ)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය - සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
උ/පෙ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය සහ බෞද්ධ ශීෂ්ඨාචාරය

Buddhika P. Harishchandra (පුරුෂ) - B.A. University of Colombo, Diploma in MASS.Com, Diploma in Buddhism


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය සහ බෞද්ධ ශීෂ්ඨාචාරය
AL සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය උපකාරක පන්ති 0774706086

Sandaru Niwarthana (ස්ත්‍රී) - A special degree in mass communication from Kelaniya University, Over 5 years teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry