සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

TOP AD


භෞතික විද්‍යාව / ගණිතය / විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / AQA]

Maduranga Rathnayaka (පුරුෂ) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික විද්‍යාව / ගණිතය / විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / AQA]
දේශීය විෂය නිර්දේශය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශ පන්ති

Anosha Kahandawa Arachchi (ස්ත්‍රී) - A government training college diploma holder and have over 20 years of teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශීය විෂය නිර්දේශය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශ පන්ති
ශ්‍රේණිය 1 - 7 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Rashmi Kaushalya (ස්ත්‍රී) - Experience of 5 years teaching career, Undergraduate in Business Management, Diploma in Primary teaching, Diploma in ICT


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 - 7 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය
විද්‍යාව සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 1 - 9 - එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්

ආයතනය: Prestige Learning Centre - Online Science and Maths Classes for Grades 1-9


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 1 - 9 - එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්
උපකාරක පන්ති - ගණිතය සහ සිංහල භාෂාව

A well experienced lady teacher conducts the lessons


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති - ගණිතය සහ සිංහල භාෂාව
1-5 ශ්‍රේණි සහ වයස අවුරුදු 3-5 සඳහා මාර්ගගත පන්ති

Suzanne Christina (ස්ත්‍රී) - Post Graduate diploma in Education Management and Leadership, 7+ years of experience in Preschool teaching


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
1-5 ශ්‍රේණි සහ වයස අවුරුදු 3-5 සඳහා මාර්ගගත පන්ති
ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව, ගණිතය, පරිසරය - ඔන්ලයින් පන්ති

Dickla Usarambege (ස්ත්‍රී) - Dip.in Teaching, Dip.in English (University of Ruhuna), Teacher of a leading international school


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව, ගණිතය, පරිසරය - ඔන්ලයින් පන්ති
ප්‍රාථමික සහ මධ්‍යම පාසල් සිසුන් සඳහා ගණිතය (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යය)

Anuradha Wijethunge (ස්ත්‍රී) - BSc. in Biological Science at the Faculty of Science [University of Ruhuna], studied in English medium since grade 6


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රාථමික සහ මධ්‍යම පාසල් සිසුන් සඳහා ගණිතය (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යය)
බ්‍රිතාන්‍ය සහතිකයක් සහිත පෙර පාසල් අධ්‍යාපනය

ආයතනය: Range Learning Centre - Certified Service Provider for Spinnaker International.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
බ්‍රිතාන්‍ය සහතිකයක් සහිත පෙර පාසල් අධ්‍යාපනය
ඔන්ලයින් උපකාරක පන්ති (ශ්‍රේණිය 6 - 9) - ගණිතය, විද්‍යාව

Aaysha Hashim (ස්ත්‍රී) - An enthusiastic teacher who completed Advanced Level in Bio-science


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් උපකාරක පන්ති (ශ්‍රේණිය 6 - 9) - ගණිතය, විද්‍යාව
ජීව විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව

Mrs. M.A. Fathima Hana (ස්ත්‍රී) - BSc in Biological Sciences, Visiting lecturer - Biology, Advanced certificate in molecular genetics and immunology


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජීව විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Shehani Maduwanthi (ස්ත්‍රී) - Studied Cambridge syllabus at Lyceum and completed degree in private sector and have a diploma in teaching


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
OL ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, අතිරේක ගණිතය, ඉංග්‍රීසි ලිට්., Geo.,Hist.,ICT, Science, IELTS, Spoken English

Dilini Perera (ස්ත්‍රී) - Architecture student


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
OL ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, අතිරේක ගණිතය, ඉංග්‍රීසි ලිට්., Geo.,Hist.,ICT, Science, IELTS, Spoken English
ඉංග්‍රීසි සහ ගණිතය උපකාරක පන්ති

Firdouziya (ස්ත්‍රී) - Experienced in teaching small kids, Well trained in teaching phonics from phase 1 -5


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි සහ ගණිතය උපකාරක පන්ති
1 - 6 ශ්‍රේණි සඳහා ගුරුවරියක් (විෂය නිර්දේශය: දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්)

Mariam Kahldeen (ස්ත්‍රී) - Since September 2013, I have demonstrated my expertise in education through teaching a diverse range of subjects


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
1 - 6 ශ්‍රේණි සඳහා ගුරුවරියක් (විෂය නිර්දේශය: දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්)
එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති

ආයතනය: Kingsway School of Education - Edexcel and Cambridge for grades 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, O/L, AS, A/L


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry