සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව, ගණිතය, පරිසරය - ඔන්ලයින් පන්ති

Dickla Usarambege (ස්ත්‍රී) - Dip.in Teaching, Dip.in English (University of Ruhuna), Teacher of a leading international school


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව, ගණිතය, පරිසරය - ඔන්ලයින් පන්ති
ගණිතය උපකාරක පන්ති - ජාත්‍යාන්තර පාසල සිසුන් සඳහා එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් ශ්‍රේණිය 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Mindula Hettiarachchi (ස්ත්‍රී) - Taught at a leading international school, Over 5 years of teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය උපකාරක පන්ති - ජාත්‍යාන්තර පාසල සිසුන් සඳහා එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් ශ්‍රේණිය 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
බ්‍රිතාන්‍ය සහතිකයක් සහිත පෙර පාසල් අධ්‍යාපනය

ආයතනය: Range Learning Centre - Certified Service Provider for Spinnaker International.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
බ්‍රිතාන්‍ය සහතිකයක් සහිත පෙර පාසල් අධ්‍යාපනය
ඔන්ලයින් උපකාරක පන්ති (ශ්‍රේණිය 6 - 9) - ගණිතය, විද්‍යාව

Aaysha Hashim (ස්ත්‍රී) - An enthusiastic teacher who completed Advanced Level in Bio-science


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් උපකාරක පන්ති (ශ්‍රේණිය 6 - 9) - ගණිතය, විද්‍යාව
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Shehani Maduwanthi (ස්ත්‍රී) - Studied Cambridge syllabus at Lyceum and completed degree in private sector and have a diploma in teaching


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
උපකාරක පන්ති

Sharlene Christoffelsz (ස්ත්‍රී) - Qualified in AMI and MMI, Trained in Public Speaking, Qualified in Biblical studies, Bachelors in Psychology


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති
ජීව විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව

Mrs. M.A. Fathima Hana (ස්ත්‍රී) - BSc in Biological Sciences, Visiting lecturer - Biology, Advanced certificate in molecular genetics and immunology


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජීව විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව
1 - 6 ශ්‍රේණි සඳහා ගුරුවරියක් (විෂය නිර්දේශය: දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්)

Mariam Kahldeen (ස්ත්‍රී) - Since September 2013, I have demonstrated my expertise in education through teaching a diverse range of subjects


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
1 - 6 ශ්‍රේණි සඳහා ගුරුවරියක් (විෂය නිර්දේශය: දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්)
British ඔන්ලයින් පාසල

British Online School - An UK-based business, but we are focused on helping students in Sri Lanka become the best in their field.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 07


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
British ඔන්ලයින් පාසල
ගණිතය - ශ්‍රේණිය 1-8 - දේශීය / එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ්

Isurika Ransirini (ස්ත්‍රී) - Teacher at a Leading International School, Former Maths Tutor at a UK Based Company


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය - ශ්‍රේණිය 1-8 - දේශීය / එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ්
ශ්‍රේණිය 1 සිට සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා පන්ති

Zainab Hassandeen (ස්ත්‍රී) - Computer Science Degree from University of WestMinster


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා පන්ති
ඉංග්‍රීසි සහ ගණිතය උපකාරක පන්ති

Firdouziya (ස්ත්‍රී) - Experienced in teaching small kids, Well trained in teaching phonics from phase 1 -5


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි සහ ගණිතය උපකාරක පන්ති
OL ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, අතිරේක ගණිතය, ඉංග්‍රීසි ලිට්., Geo.,Hist.,ICT, Science, IELTS, Spoken English

Dilini Perera (ස්ත්‍රී) - Architecture student


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
OL ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, අතිරේක ගණිතය, ඉංග්‍රීසි ලිට්., Geo.,Hist.,ICT, Science, IELTS, Spoken English
5 ශ්‍රේණියේ සිට පෙර පාසලේ උපකාරක පන්ති - දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්

Chamika Gamage (ස්ත්‍රී) - Diploma in Primary Teacher Education, BSc (Hons) English Studies [SITC Campus]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
5 ශ්‍රේණියේ සිට පෙර පාසලේ උපකාරක පන්ති - දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්
Connected ඇකඩමිය

ආයතනය: Connected Academy - Our goal is to make education more accessible by connecting students with educators across the globe


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Connected ඇකඩමිය

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry