සිංහල |  தமிழ் |  English
ictict
ප්‍රංෂ භාෂාව ඔන්ලයින් / භෞතික පන්ති එඩෙක්සෙල් කේම්බ්‍රිජ් දේශීය ශ්‍රේණිය 3-13

U. Wijayasiri (ස්ත්‍රී) - M.A. (Teaching French as Foreign Language) France, B.A. (Hons.) University of Kelaniya, Over 20 years experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව ඔන්ලයින් / භෞතික පන්ති එඩෙක්සෙල් කේම්බ්‍රිජ් දේශීය ශ්‍රේණිය 3-13
ඔන්ලයින් ප්‍රංෂ භාෂාව - ශ්‍රේණිය 1 - 9

Dahami Ranawaka (ස්ත්‍රී) - A teacher at a leading International School, DELF Qualified


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ප්‍රංෂ භාෂාව - ශ්‍රේණිය 1 - 9
ඔන්ලයින් ප්‍රංෂ භාෂාව පන්තිය

Nethaya Gunasekera (ස්ත්‍රී) - French classes will be conducted for primary grades (Grades 1 to 5) and for Higher grades (Grade 6 to O/L)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ප්‍රංෂ භාෂාව පන්තිය
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / IB / දේශීය විෂය නිර්දේශය

Zeeyana Thowfeek (ස්ත්‍රී) - A well-experienced teacher who has spent the last 25 years working as a French teacher in an international school in Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / IB / දේශීය විෂය නිර්දේශය
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්තිය - ආධුනිකයින්, IGCSE / Edexcel

Sachini Kumanayake (ස්ත්‍රී) - A Degree holder over 10 years of experience


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්තිය - ආධුනිකයින්, IGCSE / Edexcel
ප්‍රංශ භාෂාව සඳහා සුදුසුකම් ලත් ගුරුවරියක් සොයනවාද?

Isuri Fernando (ස්ත්‍රී) - BA General (French, Psychology, English), Have experience in teaching French more than one year


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංශ භාෂාව සඳහා සුදුසුකම් ලත් ගුරුවරියක් සොයනවාද?
සියලුම ශ්‍රේණි සඳහා ප්‍රංශ භාෂා පන්ති

ආයතනය: Introducing Academy De French, where language expertise meets a passion for teaching


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සියලුම ශ්‍රේණි සඳහා ප්‍රංශ භාෂා පන්ති
ජපන් භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-9, JLPT N5

Classes are conducted by a Graduated teacher - BA (Hons) in Japanese Language


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජපන් භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-9, JLPT N5
ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති

Rashmi (ස්ත්‍රී) - Undergraduate (French, English and German) [University of Kelaniya], Advanced diploma in TESOL (Teaching English for Speakers of Other Languages) [NIBM]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති
ශ්‍රේණිය 1-11 ප්‍රංෂ භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති

Nathashiya Subhasena (ස්ත්‍රී) - B.Sc (Eng) Computer Science - Computer Networking at Intech Campus


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1-11 ප්‍රංෂ භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති
ජපන් භාෂාව පන්ති - ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සිට උසස් පෙළ, JLPT, JLCT, JFT, NAT විභාග

Anuradha Mahawedage (ස්ත්‍රී) - JLPT N3 Qualified


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජපන් භාෂාව පන්ති - ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සිට උසස් පෙළ, JLPT, JLCT, JFT, NAT විභාග
චීන භාෂාව ඔන්ලයින්

Hansi Pathirathne (ස්ත්‍රී) - Diploma in Chinese Language Chongqing Normal University China, BA (Hons) Tourism And Chinese Language University Of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චීන භාෂාව ඔන්ලයින්
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති

Nethma Kottegoda (ස්ත්‍රී) - An undergraduate in French Studies (Honours) in the University of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති
ජපන් භාෂාව - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති

JLPT N5, Grade 1 to O/L


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජපන් භාෂාව - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry