සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds
ඔබට A ලබා ගැනීමට අවශ්‍යද? - විද්‍යාව ගණිතය ඉංග්‍රීසි චීන භාෂාව පන්ති

Sachini Samarasinghe (ස්ත්‍රී) - YKK (Jilin University, China), Passed HSK 5, MBBS undergraduate (Dalian University, China)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔබට A ලබා ගැනීමට අවශ්‍යද? - විද්‍යාව ගණිතය ඉංග්‍රීසි චීන භාෂාව පන්ති
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - 8

Medhani Karunaratne (ස්ත්‍රී) - Holds DELF / DALF certification from the French Ministry for National Education


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - 8
කොරියානු භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9 සා/පෙළ, උ/පෙ

Hasani Dikkumbura (ස්ත්‍රී) - BA Korean Studies (Hons) Degree - University of Kelaniya, Korean Language Lecturer at Kelani External Degree Institute


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කොරියානු භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9 සා/පෙළ, උ/පෙ
ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11

ආයතනය: KN Education Center - සීමීත ලමුන් පිරිසක් පමණක් සම්බන්ධ කර ගනී (10 ට අඩු)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11
ප්‍රංෂ භාෂාව ඔන්ලයින් පන්තිය

Amadhari Rathnayake (ස්ත්‍රී) - For kids who are curious to learn foreign language


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චීන භාෂාව පන්ති - HSK, HSKK, සාමාන්‍ය පෙළ, උසස් පෙළ

Eranthi Liyanage (ස්ත්‍රී) - B.A. in Teaching Chinese [Chongqing Normal University, China], HSK 6 & HSKK Advanced Level, Visiting Lecturer at a University


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චීන භාෂාව පන්ති - HSK, HSKK, සාමාන්‍ය පෙළ, උසස් පෙළ
ප්‍රංෂ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති

Mrs. Thashila Pramodi (ස්ත්‍රී) - Dip. Alliance Française de kotte


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11

Desha Dayaratne (ස්ත්‍රී) - Undergraduate - B.A. (Hons) Translation Studies, University of Kelaniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11
චීන භාෂාව - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති

Ilmi Hameersha (ස්ත්‍රී) - BA (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages), Undergraduate - Gannan Normal University, China


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චීන භාෂාව - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - දේශීය, එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය

ආයතනය: ED-U-Zone - Physical classes are conducted only in Kandy. Online classes can be done according to your requirement


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - දේශීය, එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්තිය

Sachini Munasinghe (ස්ත්‍රී) - International School Teacher, French B2 level in Alliance Français de Kotte, Undergraduate - Bachelor of Education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එඩෙක්සෙල් - කේම්බ්‍රිජ් සාමාන්‍ය පෙළ (3 ශ්‍රේණිය ඉහළට), උසස් පෙළ (දේශීය විෂය නිර්දේශය)

Suhardha De Silva - Students have obtained the highest marks ( A* ) during past exams


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එඩෙක්සෙල් - කේම්බ්‍රිජ් සාමාන්‍ය පෙළ (3 ශ්‍රේණිය ඉහළට), උසස් පෙළ (දේශීය විෂය නිර්දේශය)
ඉංග්‍රීසි, එලෝකියුශන්, එඩේක්සෙල් ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂා පංති

ආයතනය: First Steps Language School - Our mission is to develop the foundation of English & French languages of young learners


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, එලෝකියුශන්, එඩේක්සෙල් ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂා පංති
චීන භාෂාව ශ්‍රේණිය 6, 7, 8 සිසුන් සඳහා

Punsala Wijesinghe (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Law (Diplomacy) in Beijing Foreign Studies University, Chinese Proficiency HSK (5)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චීන භාෂාව ශ්‍රේණිය 6, 7, 8 සිසුන් සඳහා
ජපන් භාෂාව සැමට

Vidushi Rithma (ස්ත්‍රී) - JLPT - N3


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජපන් භාෂාව සැමට

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry