3

දැන්වීම් බලන්න

Prasad Music Academy - යක්කල

Classes conducted by A.A. Prasad Lolitha Wijesinghe - BPA (Special) Honours University of Visual and Performing Arts, Colombo, Swarnabhimani, Gaurawa Sammana Labhi, Sangeeth Abhimani, Sangeeth Vishard


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Prasad Music Academy - යක්කල
බටහිර සංගීත උපකරණ පුහුණුකරු, ගුරුවරයා, වාදකයා, රචනා කරන්නා

N. Danur Madduma Bandara (පුරුෂ) - 23 years of Government experience & More than 25 yrs of Government and International school teaching experience.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
බටහිර සංගීත උපකරණ පුහුණුකරු, ගුරුවරයා, වාදකයා, රචනා කරන්නා
Learn to play an Instrument - Trumpet, Trombone, Euphonium, Tuba, Side Drums, Saxophone, Clarinet, Flute, French Horn - කොළඹ

ආයතනය: Brass Academy of Music - First Brass Instrument Training School in Sri Lanka. Won Medals for Sri Lanka at Asian Music Games


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Learn to play an Instrument - Trumpet, Trombone, Euphonium, Tuba, Side Drums, Saxophone, Clarinet, Flute, French Horn - කොළඹ
නැටුම් පන්ති - න්‍යාය සහ ප්‍රායෝගික

Umesha Achini Priyankara (ස්ත්‍රී) - B.A. (Hons) Dancing Special Degree (First Class Division) - University of Sri Jayawardanapura


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නැටුම් පන්ති - න්‍යාය සහ ප්‍රායෝගික
සංගීත පන්ති - Zoom ඔන්ලයින් සහ නිවසට පැමිණ

Nishantha Senevirathne (පුරුෂ) - Diploma in Bellwood


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීත පන්ති - Zoom ඔන්ලයින් සහ නිවසට පැමිණ
සංගීතය පන්ති - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති

Santhushka Madubhashitha (පුරුෂ) - Grade 1 to A/L School Syllabus


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය පන්ති - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති
සංගීත පන්ති for all age groups and Elocution Classes

Amarillo School of Music - Individual lessons for any age group. Evening and weekend classes. Classes conducted by qualified instructors.
ස්ථානය: රාජගිරිය


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීත පන්ති for all age groups and Elocution Classes
සංගීතය පන්ති - ගිටාර්ය, පියානෝ, ඕගන්

Kanishka (පුරුෂ) - Professional keyboardist, Guitarist, Music Composer at Art of Music Studio


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය පන්ති - ගිටාර්ය, පියානෝ, ඕගන්
6 - 13 ශ්‍රේණිය - උඩරට නැටුම් සහ බෙර වාදන පන්ති

Ravindu Kalhara (පුරුෂ) - කොළඹ අවට ප්‍රදේශවල නිවසට පැමිණ ඉගැන්වීම් කටයුතු සඳහා අදම අමතන්න


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
6 - 13 ශ්‍රේණිය - උඩරට නැටුම් සහ බෙර වාදන පන්ති
Tremulou School of Western Music - පිළියන්දල

Tremulou Western Aesthetic Institute was Founded in 1986 as a Guitar and Organ Class and eventually grew into a comprehensive contemporary Music institute


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Tremulou School of Western Music - පිළියන්දල
The Soul Sounds Music Academy - කොළඹ 05

The Soul Sounds Academy, where all it takes is to ignite a passion to perform music at its best.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 05


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
The Soul Sounds Music Academy - කොළඹ 05

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry