කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් ආර්ථික විද්‍යාව සහ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

Kusalani Kolonne (ස්ත්‍රී) - 10 years at Lyceum International school Wattala, 5 years at Wycherley International School


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
OL / AL ලන්ඩන් සහ දේශීය - ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර, අධ්‍යයනය වාණිජ

Renuka Premachandra (ස්ත්‍රී) - Chartered Licenciate, teaching in International school and Institute 10 years and still working as a private tutor


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ආර්ථික විද්‍යාව සහ ව්‍යාපාර පන්ති (එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්)

Naduni Senevirathne (ස්ත්‍රී) - MBA (Merit), BA (Hons) International Business Management, First Class, CIMA Passed Finalist


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ආර්ථික විද්‍යාව සහ ව්‍යාපාර පන්ති (එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්)
එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ ආර්ථික විද්‍යාව - සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Jeevamali Jayawardhane (ස්ත්‍රී) - Masters Degree in Business Administration and B.com (SPL) Degree from the University of Sri Jayawardhanepura


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය - සා/පෙළ සහ උ/පෙ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ ආර්ථික විද්‍යාව

Nilushi Senevirathne (ස්ත්‍රී) - CIM level 4 Certificate In Professional Marketing, Cambridge Advanced Level results (Economics A, Business A)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ආර්ථික විද්‍යාව සහ වාණිජ - ශ්‍රේණිය 10/11, සා/පෙළ සහ උ/පෙ (දේශීය / ලන්ඩන්)

Haritha Prasan Amarasinghe (පුරුෂ) - Degree in Business Management & Accounting, PG Dip. in Marketing, Cert. in English teaching, Over 15 years experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ආර්ථික විද්‍යාව සහ වාණිජ - ශ්‍රේණිය 10/11, සා/පෙළ සහ උ/පෙ (දේශීය / ලන්ඩන්)
ව්‍යාපාර සහ වාණිජ - එඩෙක්සෙල් IGCSE සහ IAL

A trained female teacher with more than 10 years of experience teaching IGCSE and IAL leads the tutoring lessons at Tutor Plus


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ව්‍යාපාර සහ වාණිජ - එඩෙක්සෙල් IGCSE සහ IAL
IGCSE, AS Level - ගිණුම්කරණය, ආර්ථික විද්‍යාව සහ ව්‍යාපාර

Dinidu Chandrarathna (පුරුෂ) - Qualified lecturer (First Class degree holder + CIMA Passed Finalist and AAT Passed Finalist)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
IGCSE, AS Level - ගිණුම්කරණය, ආර්ථික විද්‍යාව සහ ව්‍යාපාර
එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් උපකාරක පන්ති

Tyrone de Alwis (පුරුෂ) - Degree and more than ten years experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් උපකාරක පන්ති
දේශීය උ/පෙ සහ සා/පෙළ, ජාත්‍යාන්තර උ/පෙ සහ සා/පෙළ, CIMA (UK), ACCA (UK), CMA. CASL, AAT

Olives Academy (පුරුෂ) - BSc (Hons) in Applied Accounting & Finance - Spain, CIMA (UK), MBA in Corporate Finance - University of Wales


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශීය උ/පෙ සහ සා/පෙළ, ජාත්‍යාන්තර උ/පෙ සහ සා/පෙළ, CIMA (UK), ACCA (UK), CMA. CASL, AAT
උපකාරක පන්ති

Fathima Farwin (ස්ත්‍රී) - ACCA (second stage completed), Teacher trained certified


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති
ගිණුම්කරණය, ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ්

Mahen Jayasinghe (පුරුෂ) - BSc.( Mgt)sp, MBA, ACMA, CPA


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගිණුම්කරණය, ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ්
උපකාරක පන්ති - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය

Purjitha Nandhakumar (ස්ත්‍රී) - Qualified female law student who have been teaching from past 3 years


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය
පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති උ/පෙ, සා/පෙළ (දේශීය), IAL, IGCSE එඩෙක්සෙල් ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ වාණිජ

Kaushalya (ස්ත්‍රී) - M.Sc. in Management (USJ), B.Sc. Business Administration (Sp), Marking examiner, Over 10 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති උ/පෙ, සා/පෙළ (දේශීය), IAL, IGCSE එඩෙක්සෙල් ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ වාණිජ

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry