සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - ශ්‍රේණිය 8 සිට සා /පෙළ

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය :
Asani Senanayake (ස්ත්‍රී)
  •  ප්‍රථම උපාධිය
  •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 4 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​4​2​8​5​7​7​5​5
වට්ස්ඇප් :
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - ශ්‍රේණිය 8 සිට සා /පෙළ si
විචාර :
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
Experienced Science teacher in a reputed international School

Former assistant Lecturer in Open University of Sri Lanka, Nawala.

Former Demonstrator in Faculty of science, University of Colombo.

Special Degree in Bioinformatics (2nd Class) in Faculty of Science, University of Colombo.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Science
වීඩියෝ

පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

මාර්ගගත පන්ති
මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
විචාර
Asani Senanayake ගැන විචාරයක් ලියන්න

Review Avatar Man 288

An excellent teacher. She explains even complex, difficult theories in very simple manner.