සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


விஞ்ஞானம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் - தரம் 8 - சா/த

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Asani Senanayake (பெண்)
  •  இளநிலைப் பட்டம் (பச்சூலர்ஸ்)
  •  கற்பித்தல் அனுபவம் : 4 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​4​2​8​5​7​7​5​5
வாட்ஸாப்ப் :
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode விஞ்ஞானம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் - தரம் 8 - சா/த ta
விமர்சனங்கள் :
ஆசிரியை தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
Experienced Science teacher in a reputed international School

Former assistant Lecturer in Open University of Sri Lanka, Nawala.

Former Demonstrator in Faculty of science, University of Colombo.

Special Degree in Bioinformatics (2nd Class) in Faculty of Science, University of Colombo.
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Science
வீடியோக்கள்

இடம்

ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
  • நடுத்தர குழு வகுப்புக்கள் (10-20 பேர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • English
விமர்சனங்கள்
Asani Senanayake பற்றி மதிப்புரை எழுதவும்

Review Avatar Man 288

An excellent teacher. She explains even complex, difficult theories in very simple manner.