සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


භෞතික විද්‍යාව සහ ගණිතය

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය :
Sanvedi Pathirana (ස්ත්‍රී)
 •  ඩිප්ලෝමා
 •  ප්‍රථම උපාධිය
 •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 5 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​7​ ​6​3​ ​7​9​ ​7​0​8
වට්ස්ඇප් :
QR කේතය :
QRCode භෞතික විද්‍යාව සහ ගණිතය si
විචාර :
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
 • A/L & O/L teacher from reputed international school in Colombo.
 • B.Sc. (Hons) in Marine & Freshwater Sciences (UOR), Specialized from Oceanography and Marine Geology.
 • Dip. in Teaching Mathematics (Lyceum Campus)
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
 • Physics - Edexcel / Cambridge - Grade 9, 10, 11 & AS
 • Mathematics - Edexcel / Cambridge / National (English Medium) - Grade 9, 10 & 11
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


මාර්ගගත පන්ති
මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • පෞද්ගලික පන්ති
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • සිංහල
 • English
විචාර
Sanvedi Pathirana ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න