සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


பௌதீகவியல் மற்றும் கணிதம்

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Sanvedi Pathirana (பெண்)
 •  டிப்ளோமா
 •  இளநிலைப் பட்டம் (பச்சூலர்ஸ்)
 •  கற்பித்தல் அனுபவம் : 5 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​7​ ​6​3​ ​7​9​ ​7​0​8
வாட்ஸாப்ப் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode பௌதீகவியல் மற்றும் கணிதம் ta
விமர்சனங்கள் :
ஆசிரியை தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
 • A/L & O/L teacher from reputed international school in Colombo.
 • B.Sc. (Hons) in Marine & Freshwater Sciences (UOR), Specialized from Oceanography and Marine Geology.
 • Dip. in Teaching Mathematics (Lyceum Campus)
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
 • Physics - Edexcel / Cambridge - Grade 9, 10, 11 & AS
 • Mathematics - Edexcel / Cambridge / National (English Medium) - Grade 9, 10 & 11
இடம்

பின்வரும் இடங்களில் வகுப்புக்கள் இடம்பெறும்

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
 • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
 • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
 • සිංහල
 • English
விமர்சனங்கள்
Sanvedi Pathirana பற்றி மதிப்புரை எழுதும் முதல் நபராக இருங்கள்