සිංහල |  தமிழ் |  English
ictict
IGCSE, AS Level - ගිණුම්කරණය, ආර්ථික විද්‍යාව සහ ව්‍යාපාර

Dinidu Chandrarathna (පුරුෂ) - Qualified lecturer (First Class degree holder + CIMA Passed Finalist and AAT Passed Finalist)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
IGCSE, AS Level - ගිණුම්කරණය, ආර්ථික විද්‍යාව සහ ව්‍යාපාර
කේම්බ්‍රිජ් / ලන්ඩන් විභාග සඳහා මාර්ගගත පන්ති

Maheshi (ස්ත්‍රී) - 3 years of teaching experience


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් / ලන්ඩන් විභාග සඳහා මාර්ගගත පන්ති
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය - කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් සා/පෙළ සහ AS, උ/පෙ - උ/පෙ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Rumesh Vishwanatha (පුරුෂ) - A degree in marketing and PG Diploma in Marketing [SLIM], MBA [Anglia Ruskin university, UK] over 10 years teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය - කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් සා/පෙළ සහ AS, උ/පෙ - උ/පෙ දේශීය විෂය නිර්දේශය
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය

Mathisha Perera (ස්ත්‍රී) - MBA, University of Suffolk, UK, BBA (Honours) in Business Management, Sheffield Hallam University, UK, Over 7 years experience


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ආර්ථික විද්‍යාව සහ ව්‍යාපාර - ලන්ඩන් උසස් පෙළ සඳහා

Classes by an experienced MBA (UK) Holder


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පියර්සන් එඩෙක්සෙල් - AL - ආර්ථික විද්‍යාව සහ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පන්ති

Theja Deepani (ස්ත්‍රී) - MBA [University of Colombo], BBA [University of Ruhuna], MSLIM, 2022 - up to date - A/L Teacher at International School


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය / ආර්ථික විද්‍යාව / තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) (සා/පෙළ සහ උ/පෙ)

Piyumi Costa (ස්ත්‍රී) - MSc Logistics & Supply Chain, BSc (Hons) in Business Management, Preliminary Certificate in Marketing


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලන්ඩන් සාමාන්‍ය පෙළ, AS Level, උසස් පෙළ Business Teacher

Chamathka Kariyawasam (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Commerce in Accounting and International Business from the University of Sydney, Australia


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති (දේශීය සහ ලන්ඩන්)

Heshan Jayasiri (පුරුෂ) - Bachelor of Business Administration (hons.) In accounting, Attorney-at-Law (Reading) Sri Lanka Law College, Lecturer at IIHE


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති (දේශීය සහ ලන්ඩන්)
පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති උ/පෙ, සා/පෙළ (දේශීය), IAL, IGCSE එඩෙක්සෙල් ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ වාණිජ

Kaushalya (ස්ත්‍රී) - M.Sc. in Management (USJ), B.Sc. Business Administration (Sp), Marking examiner, Over 10 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති උ/පෙ, සා/පෙළ (දේශීය), IAL, IGCSE එඩෙක්සෙල් ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ වාණිජ
ලන්ඩන් උ/පෙ සහ සා/පෙළ පන්ති - සියලුම විෂයයන්

ආයතනය: Institute of Future Minds - A English medium institute for those who doing London Exams


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලන්ඩන් උ/පෙ සහ සා/පෙළ පන්ති - සියලුම විෂයයන්
කේම්බ්‍රිජ් IGCSE සා/පෙළ - ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, වාණිජ, ආර්ථික විද්‍යාව කේම්බ්‍රිජ් AS සහ AL ව්‍යාපාර

Nipuna Dhanushka (පුරුෂ) - HNDA Qualified / B.Com (Sp) equivalent, MSc in Management (ABD), CIMA/ CGMA - reading


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් IGCSE සා/පෙළ - ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, වාණිජ, ආර්ථික විද්‍යාව කේම්බ්‍රිජ් AS සහ AL ව්‍යාපාර
වාණිජ, ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පන්ති

An experienced graduate teacher conducts lessons


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry