10, 11 සහ උසස් පෙළ සිසුන් සඳහා ඔන්ලයින් නාට්ය හා රංග කලාව පන්තිය

Niranjala Karunarathne (ස්ත්‍රී) - Lecturer at Wayamba National College of Education


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
10, 11 සහ උසස් පෙළ සිසුන් සඳහා ඔන්ලයින් නාට්ය හා රංග කලාව පන්තිය
උ/පෙ නාට්‍ය හා රංග කලාව - ඔන්ලයින් පන්ති

Dhananjana Rajapaksha (ස්ත්‍රී) - B.A. University of Kelaniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ නාට්‍ය හා රංග කලාව - ඔන්ලයින් පන්ති
එක් පංතියකට සිසුන් 20 පමණක් බදවා ගැනේ

ආයතනය: කේසරී Nawagamuwa - පලපුරුද්ද සහිත ඇදුරු මඩුල්ලකින් යුත් වෙනස්ම ආරයේ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එක් පංතියකට සිසුන් 20 පමණක් බදවා ගැනේ

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry