10, 11 සහ උසස් පෙළ සිසුන් සඳහා ඔන්ලයින් නාට්ය හා රංග කලාව පන්තිය

Niranjala Karunarathne (ස්ත්‍රී) - Lecturer at Wayamba National College of Education


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
10, 11 සහ උසස් පෙළ සිසුන් සඳහා ඔන්ලයින් නාට්ය හා රංග කලාව පන්තිය
ශ්‍රේණිය 6-11 නාට්ය හා රංග කලාව - පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් පන්ති

Priyadarshani Miss (ස්ත්‍රී) - National School Teacher, BA (Sp) University of Colombo, Diploma in English (ICBT Campus)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 නාට්ය හා රංග කලාව - පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් පන්ති
නාට්‍ය හා රංග කලාව - ශ්‍රේණිය 9, 10, 11

Sandharuwan Abeyratne (පුරුෂ) - National Diploma in Teaching (Drama)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නාට්‍ය හා රංග කලාව - ශ්‍රේණිය 9, 10, 11
අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ නාට්‍ය හා රoග කළාව, ශිල්ප කළා

Dilukshan de silva (පුරුෂ) - A degree holder


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ නාට්‍ය හා රoග කළාව, ශිල්ප කළා

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry