උ/පෙ ගිණුම්කරණය (දේශීය, ලන්ඩන්)

Lakshitha Rukmal Attygala (පුරුෂ) - BSC Mgt (sp), MBA, LI CA, PGDC and 20 year teaching experience and University visiting Lecturer


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ගිණුම්කරණය (දේශීය, ලන්ඩන්)
ගිණුම්කරණය, වාණිජ සහ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය (සා/පෙළ, උ/පෙ සහ AAT)

U.M Madusanka (පුරුෂ) - MAAT (Sri Lanka), PG Dip (Business & Finance), MBA (Aus.), ACPM


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Telescopic Cloud Academy - TCA

Telescopic Cloud Academy - A company dedicated to delivering superior learning experiences to students using the best technology.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Telescopic Cloud Academy - TCA
දේශීය උ/පෙ සහ සා/පෙළ, ජාත්‍යාන්තර උ/පෙ සහ සා/පෙළ, CIMA (UK), ACCA (UK), CMA. CASL, AAT

Olives Academy (පුරුෂ) - BSc (Hons) in Applied Accounting & Finance - Spain, CIMA (UK), MBA in Corporate Finance - University of Wales


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශීය උ/පෙ සහ සා/පෙළ, ජාත්‍යාන්තර උ/පෙ සහ සා/පෙළ, CIMA (UK), ACCA (UK), CMA. CASL, AAT
සා/පෙළ, උ/පෙ ගිණුම්කරණය, වාණිජ, ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය

Kushan Priyanga (පුරුෂ) - BBA Accounting (Sp) - UoR, ICASL - CAB II, AAT Passed Finalist


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ, උ/පෙ ගිණුම්කරණය, වාණිජ, ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය
ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය උ/පෙ සහ උපාධි අපේක්ෂකයින් සඳහා

Jude Rohana Silva (පුරුෂ) - Bachelor in Business Statistics, MSc in Applied Statistics, Reading for PhD, 20 years experienced teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය උ/පෙ සහ උපාධි අපේක්ෂකයින් සඳහා
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පන්ති

Lahiru De Silva (පුරුෂ) - BSc BMS (Hons), PQHRM (SL), NDICT (SL), DIPIN (English), LIT (AQ), MBCS (UK), ACS (SL), ACS (AUS), AMSLIM (SL), AMISMM (SL)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පන්ති
අ.පො.ස. උසස් පෙළ / සාමාන්‍ය: පෙළ (වාණිජ්‍යය)

Janaka Ranathunga (පුරුෂ) - Experienced and results-oriented Lecturer


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය සඳහා දේශන පැවැත්වීම

Jude Karunarathna (පුරුෂ) - MBA completed in University of Colombo, Graduated from University of Colombo specialising in Marketing


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Infinity Learning Space

ආයතනය: Infinity Space Business School is established with the vision of Transforming professional education in Sri Lanka by blending technology with human spirit


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Infinity Learning Space
AAT සහ CA පන්ති

ආයතනය: Jayasekera Management Centre - Online and Physical classes, Sinhala and English medium


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
AAT සහ CA පන්ති
Sun British College - වවුනියාව

Sun British Business Management College is a leading educational institution in Language & IT fields.
ස්ථානයන්: මන්නාරම, යාපනය, වවුනියාව


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry