සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds
ඩිජිසෙන් කැම්පස්

ආයතනය: Digizen Campus - We primarily focus on education, psychology, the media, social sciences, and art and culture


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඩිජිසෙන් කැම්පස්
ඡායාරූපකරණයේ මූලික කරුණු

Kaushalya Saminda (පුරුෂ) - BA (sp) Mass Media [UOC], AVTO [University of Peradeniya], Former Assistant Producer [TV Derana]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඡායාරූපකරණයේ මූලික කරුණු
Welington College - මහනුවර

ආයතනය: Welington College is dedicated to providing high-quality education to students from all over the world


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Welington College - මහනුවර
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය - Was established to commemorate late Hon. Minister Lalith Atulathmudali


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
ISS Campus - කොළඹ 13

ආයතනය: ISS Campus - A professional ICT academy which offers basic and in-depth courses


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ISS Campus - කොළඹ 13
ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය

ආයතනය: Sri Lanka Foundation Institute - SLFI is the National centre for Education, Leadership and Training


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය
Study Photography

ආයතනය: Metropolitan Institute of Business Management - Certificate in Photography, Certificate in Advanced Photography, Diploma in Photography Courses


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Study Photography

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry