ඩිජිසෙන් කැම්පස්

ආයතනය: Digizen Campus - We primarily focus on education, psychology, the media, social sciences, and art and culture


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඡායාරූප පාඨමාලාව

Sangeeth Gunathilaka (පුරුෂ) - Diploma in Photography, Diploma in Multimedia, Diploma in Graphic Design, Bachelor of IT, SLCDL, ICDL, Audio Engineer SLBC


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඡායාරූප පාඨමාලාව
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය - Was established to commemorate late Hon. Minister Lalith Atulathmudali


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
ISS Campus - කොළඹ 13

ආයතනය: ISS Campus - A professional ICT academy which offers basic and in-depth courses


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ISS Campus - කොළඹ 13
ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය

ආයතනය: Sri Lanka Foundation Institute - SLFI is the National centre for Education, Leadership and Training


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය
මම ඡායාරූපකරණය උගන්වමි

Hashan Vishwapriya (පුරුෂ) - A pro photography teacher with a diploma in photography from university of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මම ඡායාරූපකරණය උගන්වමි
Study Photography

ආයතනය: Metropolitan Institute of Business Management - Certificate in Photography, Certificate in Advanced Photography, Diploma in Photography Courses


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Study Photography

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry