සිංහල |  தமிழ் |  English
අරාබි භාෂා පන්ති පවත්වනු ලැබේ

Aaliya Jiffry (ස්ත්‍රී) - Was A teacher at a reputed international school in Colombo, Presently a teacher in an international school in Matale


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අරාබි භාෂා පන්ති පවත්වනු ලැබේ
1 සිට 6 ශ්‍රේණිය දක්වා ඉගැන්වීම

Maryam Rizwan (ස්ත්‍රී) - Completed O level and currently in A levels


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
1 සිට 6 ශ්‍රේණිය දක්වා ඉගැන්වීම

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry