සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
அரபு மொழி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன

Aaliya Jiffry (பெண்) - Was A teacher at a reputed international school in Colombo, Presently a teacher in an international school in Matale


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
அரபு மொழி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன
தரம் 1 முதல் 6 வரை பயிற்சி

Maryam Rizwan (பெண்) - Completed O level and currently in A levels


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
தரம் 1 முதல் 6 வரை பயிற்சி

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry