සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

TOP AD


ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය පන්ති Cambrigde/Edexcel/National

Kanchana Kularathna (ස්ත්‍රී) - A teacher of English who is currently reading for Phd in Linguistics with more than 10 years of experience in teaching


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය පන්ති Cambrigde/Edexcel/National
උසස් පෙළ ග්‍රීක සහ රෝම ශිෂ්ඨාචාරය උපකාරක පන්ති

Amaya Fernando (ස්ත්‍රී) - LLB Graduate from the University of Colombo and an Attorney-At-Law


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ ග්‍රීක සහ රෝම ශිෂ්ඨාචාරය උපකාරක පන්ති
ග්‍රීක සහ රෝම ශිෂ්ඨාචාරය සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති

Thalawattha (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Arts (English) [University of Peradeniya], TKT [University of Cambridge]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ග්‍රීක සහ රෝම ශිෂ්ඨාචාරය සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති
ඉංග්‍රීසි / ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය / ග්‍රීක සහ රෝම ශිෂ්ඨාචාරය

Kanishka Silva (ස්ත්‍රී) - BA (Hons) in Greek & Roman Studies (University of Peradeniya), Diploma in English Teaching (CET)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි / ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය / ග්‍රීක සහ රෝම ශිෂ්ඨාචාරය
ග්‍රීක සහ රෝම ශිෂ්ඨාචාරය පුණරීක්ෂන පන්ති සහ සිද්ධාන්ත

Nirasha Kumidu Jayalath (ස්ත්‍රී) - Specialized in Greek and Roman civilization at Uni. of Peradeniya, 20 years experience, experienced AL marking supervisor


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ග්‍රීක සහ රෝම ශිෂ්ඨාචාරය පන්ති

Kavindya Dilshani (ස්ත්‍රී) - BA University of Peradeniya, MA (Reading) University of Kelaniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ග්‍රීක සහ රෝම ශිෂ්ඨාචාරය පන්ති
GRC පන්ති

Reha Shakeef (ස්ත්‍රී) - Did A/Ls in 2020 and obtained an 'A' pass for the subject


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry