සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் வகுப்புக்களை Cambrigde/Edexcel/National

Kanchana Kularathna (பெண்) - A teacher of English who is currently reading for Phd in Linguistics with more than 10 years of experience in teaching


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் வகுப்புக்களை Cambrigde/Edexcel/National
கிரேக்கம் மற்றும் ரோமன் நாகரிகம் வகுப்புக்களை மற்றும் ஆங்கிலம் இலக்கியம் வகுப்புக்களை

Thalawattha (பெண்) - Bachelor of Arts (English) [University of Peradeniya], TKT [University of Cambridge]


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கிரேக்கம் மற்றும் ரோமன் நாகரிகம் வகுப்புக்களை மற்றும் ஆங்கிலம் இலக்கியம் வகுப்புக்களை
G.C.E. உ/த கிரேக்கம் மற்றும் ரோமன் நாகரிகம் பயிற்சி

Amaya Fernando (பெண்) - LLB Graduate from the University of Colombo and an Attorney-At-Law


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
G.C.E. உ/த கிரேக்கம் மற்றும் ரோமன் நாகரிகம் பயிற்சி
ஆங்கிலம் / ஆங்கிலம் இலக்கியம் / கிரேக்கம் மற்றும் ரோமன் நாகரிகம்

Kanishka Silva (பெண்) - BA (Hons) in Greek & Roman Studies (University of Peradeniya), Diploma in English Teaching (CET)


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆங்கிலம் / ஆங்கிலம் இலக்கியம் / கிரேக்கம் மற்றும் ரோமன் நாகரிகம்
GRC வகுப்புக்களை

Reha Shakeef (பெண்) - Did A/Ls in 2020 and obtained an 'A' pass for the subject


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry