සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry

TOP AD


ව්‍යාපාර සහ වාණිජ - එඩෙක්සෙල් IGCSE සහ IAL

A trained female teacher with more than 10 years of experience teaching IGCSE and IAL leads the tutoring lessons at Tutor Plus


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ව්‍යාපාර සහ වාණිජ - එඩෙක්සෙල් IGCSE සහ IAL
ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, වාණිජ පන්ති

An experienced graduate teacher conducts the lessons


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, වාණිජ පන්ති
එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය / ගිණුම්කරණය / ආර්ථික විද්‍යාව

Piyumi Costa (ස්ත්‍රී) - MSc Logistics & Supply Chain, BSc (Hons) in Business Management, Preliminary Certificate in Marketing


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය / ගිණුම්කරණය / ආර්ථික විද්‍යාව
ගිණුම්කරණය, ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය - එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්

ආයතනය: Prestige Learning Centre - Classes conducted by an MBA qualified tutor.


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගිණුම්කරණය, ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය - එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්
ගිණුම්කරණය ආර්ථික විද්‍යාව එඩෙක්සෙල් කේම්බ්‍රිජ් දේශීය AL සහ OL වාණිජ

Uditha (ස්ත්‍රී) - A graduate of bachelor of commerce, 10 years of experience in tutoring


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගිණුම්කරණය ආර්ථික විද්‍යාව එඩෙක්සෙල් කේම්බ්‍රිජ් දේශීය AL සහ OL වාණිජ
පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති උ/පෙ, සා/පෙළ (දේශීය), IAL, IGCSE එඩෙක්සෙල් ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ වාණිජ

Kaushalya (ස්ත්‍රී) - M.Sc. in Management (USJ), B.Sc. Business Administration (Sp), Marking examiner, Over 10 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති උ/පෙ, සා/පෙළ (දේශීය), IAL, IGCSE එඩෙක්සෙල් ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ වාණිජ
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය

Mathisha Perera (ස්ත්‍රී) - MBA, University of Suffolk, UK, BBA (Honours) in Business Management, Sheffield Hallam University, UK, Over 7 years experience


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය
ලන්ඩන් සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ පන්ති

Individual / group classes conducted by senior tutors


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලන්ඩන් සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ පන්ති
වාණිජ - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය

Gangadhari (ස්ත්‍රී) - B.Sc Business Administration Degree, PQHRM, IPM


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
වාණිජ - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය
කේම්බ්‍රිජ් IGCSE සා/පෙළ - ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, වාණිජ, ආර්ථික විද්‍යාව කේම්බ්‍රිජ් AS සහ AL ව්‍යාපාර

Nipuna Dhanushka (පුරුෂ) - HNDA Qualified / B.Com (Sp) equivalent, MSc in Management (ABD), CIMA/ CGMA - reading


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් IGCSE සා/පෙළ - ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, වාණිජ, ආර්ථික විද්‍යාව කේම්බ්‍රිජ් AS සහ AL ව්‍යාපාර
වාණිජ, ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පන්ති

An experienced graduate teacher conducts lessons


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
වාණිජ, ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පන්ති
ගිණුම්කරණය, ආර්ථික විද්‍යාව සහ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පෞද්ගලික පන්ති - IGCSE, කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්

Sachith Karunarathna (පුරුෂ) - A MBA holder along with Bachelor of Administration Degree from University of Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගිණුම්කරණය, ආර්ථික විද්‍යාව සහ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පෞද්ගලික පන්ති - IGCSE, කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්
ලන්ඩන් සාමාන්‍ය පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ වාණිජ උපකාරක පන්ති

Sheamon Machado (ස්ත්‍රී) - BSc (Hons) International Business


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලන්ඩන් සාමාන්‍ය පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ වාණිජ උපකාරක පන්ති
Edexel / කේම්බ්‍රිජ් OL / AS / AL - ගිණුම්කරණය / ආර්ථික විද්‍යාව / ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය / වාණිජ

Romesh Thenabadu (පුරුෂ) - MBA [University of Colombo], BSc Business Administration [University of Sri Jayewardenepura], Member of the CIMA (UK)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Edexel / කේම්බ්‍රිජ් OL / AS / AL - ගිණුම්කරණය / ආර්ථික විද්‍යාව / ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය / වාණිජ
කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් ආර්ථික විද්‍යාව සහ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

Kusalani Kolonne (ස්ත්‍රී) - 10 years at Lyceum International school Wattala, 5 years at Wycherley International School


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් ආර්ථික විද්‍යාව සහ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර සහ වාණිජ - IGCSE එඩෙක්සෙල් සහ OL කේම්බ්‍රිජ්

N. Suriacumaran (පුරුෂ) - Master of Business Administration (MBA) from PIM of University of Sri Jeyawardenepura, 36 years of experience in teaching


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර සහ වාණිජ - IGCSE එඩෙක්සෙල් සහ OL කේම්බ්‍රිජ්

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry