කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් ආර්ථික විද්‍යාව සහ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

Kusalani Kolonne (ස්ත්‍රී) - 10 years at Lyceum International school Wattala, 5 years at Wycherley International School


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගිණුම්කරණය පන්ති

Rajaratnam Prabakaran (පුරුෂ) - CIMA (UK) Advanced Diploma in Management Accounting


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
OL / AL ලන්ඩන් සහ දේශීය - ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර, අධ්‍යයනය වාණිජ

Renuka Premachandra (ස්ත්‍රී) - Chartered Licenciate, teaching in International school and Institute 10 years and still working as a private tutor


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ආර්ථික විද්‍යාව සහ වාණිජ - ශ්‍රේණිය 10/11, සා/පෙළ සහ උ/පෙ (දේශීය / ලන්ඩන්)

Haritha Prasan Amarasinghe (පුරුෂ) - Degree in Business Management & Accounting, PG Dip. in Marketing, Cert. in English teaching, Over 15 years experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ආර්ථික විද්‍යාව සහ වාණිජ - ශ්‍රේණිය 10/11, සා/පෙළ සහ උ/පෙ (දේශීය / ලන්ඩන්)
ව්‍යාපාර සහ වාණිජ - එඩෙක්සෙල් IGCSE සහ IAL

A trained female teacher with more than 10 years of experience teaching IGCSE and IAL leads the tutoring lessons at Tutor Plus


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ව්‍යාපාර සහ වාණිජ - එඩෙක්සෙල් IGCSE සහ IAL
පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති උ/පෙ, සා/පෙළ (දේශීය), IAL, IGCSE එඩෙක්සෙල් ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ වාණිජ

Kaushalya (ස්ත්‍රී) - M.Sc. in Management (USJ), B.Sc. Business Administration (Sp), Marking examiner, Over 10 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති උ/පෙ, සා/පෙළ (දේශීය), IAL, IGCSE එඩෙක්සෙල් ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ වාණිජ
උ/පෙ ගිණුම්කරණය, සා/පෙළ වාණිජ, ශ්‍රේණිය 6-11 ගණිතය

Vimukthi Udapamunuwa (පුරුෂ) - BSc (University of Moratuwa)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ගිණුම්කරණය, සා/පෙළ වාණිජ, ශ්‍රේණිය 6-11 ගණිතය
කේම්බ්‍රිජ් IGCSE සා/පෙළ - ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, වාණිජ, ආර්ථික විද්‍යාව කේම්බ්‍රිජ් AS සහ AL ව්‍යාපාර

Nipuna Dhanushka (පුරුෂ) - HNDA Qualified / B.Com (Sp) equivalent, MSc in Management (ABD), CIMA/ CGMA - reading


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් IGCSE සා/පෙළ - ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, වාණිජ, ආර්ථික විද්‍යාව කේම්බ්‍රිජ් AS සහ AL ව්‍යාපාර
IGCSE OL සහ AS සහ A2 ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ වාණිජ

Sandaru Balagalla (ස්ත්‍රී) - Was able to produce the highest marks for Business studies in Sri Lanka in 2018 at IGCSE examination


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
වාණිජ - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය

Gangadhari (ස්ත්‍රී) - B.Sc Business Administration Degree, PQHRM, IPM


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
වාණිජ - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය
ලන්ඩන් සා/පෙළ සහ උ/පෙ පන්ති ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, වාණිජ, ආර්ථික විද්‍යාව

Mr. Fernando (පුරුෂ) - BA (Hons) Business Management [University of Sunderland UK], Masters In Business Administration (MBA) [University of Roehampton UK]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලන්ඩන් සා/පෙළ සහ උ/පෙ පන්ති ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, වාණිජ, ආර්ථික විද්‍යාව
එඩෙක්සෙල් ගිණුම්කරණය ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ වාණිජ පන්ති

Malithi Maldeniya (ස්ත්‍රී) - Master of Commerce


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එඩෙක්සෙල් ගිණුම්කරණය ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ වාණිජ පන්ති

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry