මාර්ගගත සැසිය

ආයතනය: Handi_Craft_Queen - Well educated and qualified teachers are available


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මාර්ගගත සැසිය
ශ්‍රේණිය 1 - 5 සිංහල / දෙමළ පන්ති

Thushni Oshadi Perera (ස්ත්‍රී) - Currently teaching in an international school


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ පන්ති 1 සිට 8 සඳහා

Lameera Akram (ස්ත්‍රී) - Over 10 years experience and have done a degree on Tamil literature


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති පැවැත්වීම සඳහා - සිංහල, ගණිතය, දෙමළ, English

Yaneesha Gimhani (ස්ත්‍රී) - සාමාන්‍ය පෙළ, උසස්පෙළ, ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමා, ප්‍රාථමික අංශයේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව කරමින් පවතිනවා


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව පන්ති නිවසට පැමිණ සහ ඔන්ලයින් පන්ති

Rose Paul (ස්ත්‍රී) - Teacher at a government school, Experience over 15 years


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ දෙමළ පන්ති

Dharshanan (පුරුෂ) - BSc Special Hons in IT, BA in English and English Language Teaching, Diploma in English (CALSDA)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් දෙවන භාෂාව දෙමළ පන්ති

Fathima Shafana (ස්ත්‍රී) - A qualified Tamil language teacher with 17 years teaching experience in a leading Colombo 7 school


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් දෙවන භාෂාව දෙමළ පන්ති
දෙමළ භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - 11

Ayodya (ස්ත්‍රී) - Online and Physical Classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - 11
දෙමළ ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 3-11

Prabodha Jayasooriya (ස්ත්‍රී) - Online Classes via Zoom


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 3-11
දෙවන බස දෙමළ - ​All grades

Anusha Subramaniam (ස්ත්‍රී) - Over 5 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව - ශ්‍රේණිය 1, 2, 3, 4, 5, 6

Soorya Kumar (පුරුෂ) - Online Tamil Classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව - ශ්‍රේණිය 1, 2, 3, 4, 5, 6
ඔන්ලයින් දෙමළ භාෂාව පන්තිය - දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය

Sawmi Wijewickrama (ස්ත්‍රී) - Diploma in Tamil - University of Kelaniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් දෙමළ භාෂාව පන්තිය - දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය
ඔන්ලයින් පන්ති දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සිසුන් සඳහා

M. Thiru (ස්ත්‍රී) - A Law graduate from Staffordshire University and currently reading Attorney-at-Law at the Supreme Court of Sri Lanka


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පන්ති - ගණිතය, පරිසරය, සිංහල, දෙමළ

Hansalee (ස්ත්‍රී) - Online Classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පන්ති - ගණිතය, පරිසරය, සිංහල, දෙමළ
භූගෝල විද්‍යාව සහ දෙමළ පන්ති

Inosha Dunukewala (ස්ත්‍රී) - MA, BA Hons Geography (Special), Diploma in Tamil (Kelaniya University), PGDE (Peradeniya University)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භූගෝල විද්‍යාව සහ දෙමළ පන්ති

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry