සිංහල |  தமிழ் |  English
EIIHE - Educare International Institute For Higher Education

ආයතනය: Educare International Institute For Higher Education - We offer you a powerful new way to learn online


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
EIIHE - Educare International Institute For Higher Education
Ladies’ College, Institute of Professional Studies

ආයතනය: Ladies College' Institute of Professional Studies - Offers a good education as well as specific vocational / professional training


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Ladies’ College, Institute of Professional Studies
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය - Was established to commemorate late Hon. Minister Lalith Atulathmudali


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය

ආයතනය: Sri Lanka Foundation Institute - SLFI is the National centre for Education, Leadership and Training


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry