මාර්ගගත සැසිය

ආයතනය: Handi_Craft_Queen - Well educated and qualified teachers are available


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මාර්ගගත සැසිය
දෙමළ භාෂාව පන්ති නිවසට පැමිණ සහ ඔන්ලයින් පන්ති

Rose Paul (ස්ත්‍රී) - Teacher at a government school, Experience over 15 years


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ දෙමළ පන්ති

Dharshanan (පුරුෂ) - BSc Special Hons in IT, BA in English and English Language Teaching, Diploma in English (CALSDA)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ - ශ්‍රේණිය 6-11 - ඔන්ලයින් පන්ති

Imeshi Weerakkody (ස්ත්‍රී) - BSc Physical Science


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ - ශ්‍රේණිය 6-11 - ඔන්ලයින් පන්ති
6-11 ශ්‍රේණි සඳහා පන්ති පැවැත්වේ

Nazra Siddeek (ස්ත්‍රී) - Selected for Bachelor's of Food Science and Technology at University of Sri Jayawardenepura, Diploma in English (Allison, Ireland)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් දෙවන භාෂාව දෙමළ පන්ති

Fathima Shafana (ස්ත්‍රී) - A qualified Tamil language teacher with 17 years teaching experience in a leading Colombo 7 school


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් දෙවන භාෂාව දෙමළ පන්ති
දෙමළ භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - 11

Ayodya (ස්ත්‍රී) - Online and Physical Classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - 11
දෙමළ ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 3-11

Prabodha Jayasooriya (ස්ත්‍රී) - Online Classes via Zoom


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 3-11
දෙවන බස දෙමළ - ​All grades

Anusha Subramaniam (ස්ත්‍රී) - Over 5 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ දෙවන භාෂා පන්ති - මහනුවර

Inesh (පුරුෂ) - Graduate trained teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ දෙවන භාෂා පන්ති - මහනුවර
ඔන්ලයින් දෙමළ භාෂාව පන්තිය - දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය

Sawmi Wijewickrama (ස්ත්‍රී) - Diploma in Tamil - University of Kelaniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් දෙමළ භාෂාව පන්තිය - දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය
ඔන්ලයින් පන්ති දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සිසුන් සඳහා

M. Thiru (ස්ත්‍රී) - A Law graduate from Staffordshire University and currently reading Attorney-at-Law at the Supreme Court of Sri Lanka


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භූගෝල විද්‍යාව සහ දෙමළ පන්ති

Inosha Dunukewala (ස්ත්‍රී) - MA, BA Hons Geography (Special), Diploma in Tamil (Kelaniya University), PGDE (Peradeniya University)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භූගෝල විද්‍යාව සහ දෙමළ පන්ති
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 - ඔන්ලයින් දෙමළ භාෂාව පන්ති

Manaheer Sir (පුරුෂ) - B.A (University of Kelaniya), National Institute of Education, National Diploma in Teaching, Language Special Teacher Training SLTS


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 - ඔන්ලයින් දෙමළ භාෂාව පන්ති
දෙමළ භාෂාව උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11

Jayesha Shashiprabha (ස්ත්‍රී) - Diploma in Tamil [University of Kelaniya], Advanced Certificate in Tamil, Undergraduate, B.A. [Buddhist and Pali University]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry