සිංහල |  தமிழ் |  English
ශ්‍රේණිය 6 - සාමාන්‍ය පෙළ - දේශීය විෂය නිර්දේශය - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති

Civic Education, English, Geography, Health Education - Individual or small group classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6 - සාමාන්‍ය පෙළ - දේශීය විෂය නිර්දේශය - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති
Zoom ඔන්ලයින් භූගෝල විද්‍යාව පන්ති

Shasikala Madhurangi (ස්ත්‍රී) - 6, 7, 8, 9, 10 හා 11 ශ්‍රේණි දරුවන් සදහා


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Zoom ඔන්ලයින් භූගෝල විද්‍යාව පන්ති
විද්‍යාව / භූගෝල විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට 10 සඳහා

Vijini Dissanayake (ස්ත්‍රී) - Bsc degree in Science


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව / භූගෝල විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට 10 සඳහා
භූගෝල විද්‍යාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Dilani Hansamalee (ස්ත්‍රී) - Geography special degree [University of Kelaniya]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භූගෝල විද්‍යාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
ශ්‍රේණිය 6-11 ඉතිහාසය, සිංහල, පුරවැසි අධ්‍යාපනය, භූගෝල විද්‍යාව පන්ති

Indika Matarage (පුරුෂ) - MA, Med, B.A., B.Ed, Diploma in Sinhala (University of Colombo), A teacher of a leading Colombo school


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 ඉතිහාසය, සිංහල, පුරවැසි අධ්‍යාපනය, භූගෝල විද්‍යාව පන්ති
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති

Irosha Liyanage (ස්ත්‍රී) - A BAMS degree holder with experience in teaching school children and undergraduates


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති
භූගෝල විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 6-11

Rashmi Amarasinghe (ස්ත්‍රී) - BSc. hons (DP) Geo-Spatial Technologies [Sri Jayawardhanapura University]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භූගෝල විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 6-11
ශ්‍රේණිය 6-11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන් භූගෝල විද්‍යාව, ඉතිහාසය සහ පුරවැසි අධ්‍යාපනය

Anuradha Abewickramasinghe (ස්ත්‍රී) - A graduate of the University of Sri Jayewardenapura [specialise in Geography]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන් භූගෝල විද්‍යාව, ඉතිහාසය සහ පුරවැසි අධ්‍යාපනය
ඉතිහාසය, භූගෝල විද්‍යාව, පුරවැසි අධ්‍යාපනය ඔන්ලයින් පන්ති

Deeptha Gunarathne (පුරුෂ) - Bachelor of Industrial Studies Agriculture, Open University of Sri Lanka


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉතිහාසය, භූගෝල විද්‍යාව, පුරවැසි අධ්‍යාපනය ඔන්ලයින් පන්ති
ශ්‍රේණිය 6-11 ඔන්ලයින් භූගෝල විද්‍යාව පන්ති

T. Rashmi Herath (ස්ත්‍රී) - Sinhala medium Geography classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6-11 ඔන්ලයින් භූගෝල විද්‍යාව පන්ති
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති - නිල්මිණි ජයසිංහ

Kanchana Jayasinghe (ස්ත්‍රී) - Civics, Geography, Health Science, Buddhism, History


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති - නිල්මිණි ජයසිංහ
ප්‍රවීණ අධ්‍යාපන ආයතනය

ප්‍රවීණ අධ්‍යාපන ආයතනය - Grade 6 to 11 Online Classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රවීණ අධ්‍යාපන ආයතනය
භූගෝල විද්‍යාව සහ ඉතිහාසය ශ්‍රේණිය 6-11 (සිංහල මාධ්‍යයෙන්)

Thiyasha Nanayakkara (ස්ත්‍රී) - An Undergraduate


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භූගෝල විද්‍යාව සහ ඉතිහාසය ශ්‍රේණිය 6-11 (සිංහල මාධ්‍යයෙන්)
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Shehani Maduwanthi (ස්ත්‍රී) - Studied Cambridge syllabus at Lyceum and completed degree in private sector and have a diploma in teaching


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry