සංගීතය / වයලීනය පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11, සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Sandeepani Sasadari (ස්ත්‍රී) - BA (Hons), MA - Indira Kala Sangeeth University, India


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය / වයලීනය පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-11, සා/පෙළ සහ උ/පෙ
සංගීත පන්ති - විශාරද මාවිඳු කරුණාරත්න

Mavindu Karunaratne (පුරුෂ) - Vishaadha


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීත පන්ති - විශාරද මාවිඳු කරුණාරත්න
පියානෝ පන්තිය

Savi Piano (ස්ත්‍රී) - Professional Musician and qualified private teacher at TCL and ABRSM


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පියානෝ පන්තිය
බටහිර සංගීත උපකරණ පුහුණුකරු, ගුරුවරයා, වාදකයා, රචනා කරන්නා

N. Danur Madduma Bandara (පුරුෂ) - 23 years of Government experience & More than 25 yrs of Government and International school teaching experience.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
බටහිර සංගීත උපකරණ පුහුණුකරු, ගුරුවරයා, වාදකයා, රචනා කරන්නා
ඉංග්‍රීසි සහ අපරදිග සංගීතය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට ශ්‍රේණිය 11

Prasangika Madhubhani Warnasooriya (ස්ත්‍රී) - Passed Grade 8 in Western Music private examinations, Completed a Diploma in English at a private institute


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අපරදිග සංගීතය සා/පෙළ සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය - පැලවත්ත / බත්තරමුල්ල

Thaveesha Sumanasekara (ස්ත්‍රී) - Diploma in piano performance (DipLCM) from University of West London, 3 years of teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අපරදිග සංගීතය සා/පෙළ සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය - පැලවත්ත / බත්තරමුල්ල
පෙරදිග සංගීතය - ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 - උ/පෙ

Sandali Rajapaksha (ස්ත්‍රී) - Undergraduate - BPA (Hons) University of Visual and Performing Art


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙරදිග සංගීතය - ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 - උ/පෙ
පියානෝ - Keyboard - Electronic Keyboard - Organ-Recorder - අපරදිග සංගීතය - සිද්ධාන්ත

ආයතනය: Da Capo Institute of Aesthetics Studies - Visiting Lecturer, University of Visual and Performing Arts, Visiting Lecturer [OUSL], B.Sc. BEd, AMusLCM, LVCM


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පියානෝ - Keyboard - Electronic Keyboard - Organ-Recorder - අපරදිග සංගීතය - සිද්ධාන්ත
Music Institute of Ann Perera - අපරදිග සංගීතය පන්ති

ආයතනය: Music Institute of Ann Perera - Registered Music Teacher at Trinity College London, Registered Music Teacher at International Institute of Speech and Drama


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Music Institute of Ann Perera - අපරදිග සංගීතය පන්ති
Prasad Music Academy - යක්කල

Classes conducted by A.A. Prasad Lolitha Wijesinghe - BPA (Special) Honours University of Visual and Performing Arts, Colombo, Swarnabhimani, Gaurawa Sammana Labhi, Sangeeth Abhimani, Sangeeth Vishard


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Prasad Music Academy - යක්කල
හිරු සංගීත ඇකඩමිය

ආයතනය: Hiru Music Academy - One of Sri Lanka’s leading music schools


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
හිරු සංගීත ඇකඩමිය
මාර්ගගත පන්ති - ශිෂ්‍යත්ව, සංගීතය, ආර්ථික විද්‍යාව පංති

Tharushi Kavindhaya Kumarasiri (ස්ත්‍රී) - AAT සම්පූර්ණ කර වරලත් ගණකාධිකාරි විභාග සදහා මුහුණ දෙමින් සිටී, උසස්පෙළ වාණිජ විෂ්‍ය ධාරාවෙන් හදාරා ABB ප්‍රතිඵල ලබා ඇත


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීත පන්තිය

Mg Sudarshana (පුරුෂ) - Bachelor of education, Dip in music


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අපරදිග සංගීතය පන්ති ශ්‍රේණිය 5 - සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Sanduni Gunawardena (ස්ත්‍රී) - Over 25 years of experience, Working as a Western Music teacher and coordinator in a leading girls school in Colombo 7


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අපරදිග සංගීතය පන්ති

Dilrukshi (ස්ත්‍රී) - Government school teacher, Higher National Diploma in Western Music


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අපරදිග සංගීතය පන්ති

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry