ඉගෙනීම සමඟ සැහැල්ලුවෙන් සිටින්න

Fatimah Samsudeen [FNS] (ස්ත්‍රී) - A positive and driven Teacher with over 7 years of experience working with students in up to Age 2


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉගෙනීම සමඟ සැහැල්ලුවෙන් සිටින්න
ප්‍රාථමික සිසුන් සඳහා පන්ති - ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, සිංහල, අරාබි භාෂාව

Fazna Hussain (ස්ත්‍රී) - Diploma in Primary School Teaching (Lyceum), Has been teaching for primary students in a school which is based in UK via online


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry