சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம் வகுப்புக்களை

Surani Amasha (பெண்) - Undergraduate in business management. Currently teaching at an international school
இடங்கள்: கொடகம, கொட்டாவை, தலவத்துகொட, பன்னிப்பிட்டிய, பலவாட்ட, மீகொடை, ஹோமாகம

கணிதம் - No more difficult

Anuradha Perera (பெண்) - B.BA (Hons) in Business Management [SLIIT], Completed Financial Accounting Fundamentals - Foundation Level - CIMA.
இடங்கள்: தலவத்துகொட, பன்னிப்பிட்டிய, மஹரகம

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்