2

நகரமொன்றினைத் தெரிவு

3

விளம்பரங்களைக் காணவும்

நாடு - இலங்கை
மாவட்டத்தில் - கண்டிமாவட்டத்தில் - கம்பகா

மாவட்டத்தில் - களுத்துறைமாவட்டத்தில் - காலி

மாவட்டத்தில் - கிளிநொச்சி

மாவட்டத்தில் - கொழும்பு

மாவட்டத்தில் - மன்னார்

மாவட்டத்தில் - முல்லைத்தீவு

மாவட்டத்தில் - யாழ்ப்பாண


ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
மாவட்டத்தில் - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை