2

நகரமொன்றினைத் தெரிவு

3

விளம்பரங்களைக் காணவும்

நாடு - இலங்கை
மாவட்டத்தில் - கம்பகா
மாவட்டத்தில் - களுத்துறைமாவட்டத்தில் - காலிமாவட்டத்தில் - கொழும்பு

ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
மாவட்டத்தில் - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை