2

நகரமொன்றினைத் தெரிவு

3

விளம்பரங்களைக் காணவும்

நாடு - இலங்கை
மாவட்டத்தில் - கண்டி


மாவட்டத்தில் - கம்பகா


மாவட்டத்தில் - களுத்துறைமாவட்டத்தில் - காலி
மாவட்டத்தில் - குருநாகல்

மாவட்டத்தில் - கொழும்புமாவட்டத்தில் - புத்தளம்


மாவட்டத்தில் - மட்டக்களப்பு


மாவட்டத்தில் - யாழ்ப்பாண
மாவட்டத்தில் - வவுனியா

ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
மாவட்டத்தில் - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை