2

ஒரு இடத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

3

விளம்பரங்களைக் காணவும்

நாடு - இலங்கை
மாவட்டத்தில் - கம்பகாமாவட்டத்தில் - களுத்துறை

மாவட்டத்தில் - குருநாகல்

மாவட்டத்தில் - கொழும்பு
 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry