2

நகரமொன்றினைத் தெரிவு

3

விளம்பரங்களைக் காணவும்

நாடு - இலங்கை
மாவட்டத்தில் - அநுராதபுர

மாவட்டத்தில் - கண்டிமாவட்டத்தில் - கம்பகா


மாவட்டத்தில் - களுத்துறை

மாவட்டத்தில் - குருநாகல்

மாவட்டத்தில் - கொழும்புமாவட்டத்தில் - கேகாலை


மாவட்டத்தில் - பதுளை

மாவட்டத்தில் - மாத்தளை