2

நகரமொன்றினைத் தெரிவு

3

விளம்பரங்களைக் காணவும்

நாடு - இலங்கை
மாவட்டத்தில் - கம்பகாமாவட்டத்தில் - கொழும்பு

மாவட்டத்தில் - புத்தளம்

மாவட்டத்தில் - மட்டக்களப்பு


ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
மாவட்டத்தில் - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை