2

நகரமொன்றினைத் தெரிவு

3

விளம்பரங்களைக் காணவும்

ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
மாவட்டத்தில் - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

நாடு - இலங்கை
மாவட்டத்தில் - கம்பகா


மாவட்டத்தில் - கொழும்பு

மாவட்டத்தில் - புத்தளம்