நாடு - இலங்கை
மாவட்டத்தில் - இரத்தினபுர

மாவட்டத்தில் - கம்பகாமாவட்டத்தில் - களுத்துறை
மாவட்டத்தில் - காலி


மாவட்டத்தில் - குருநாகல்

மாவட்டத்தில் - கொழும்புஒன்லைன் வகுப்புக்களை
மாவட்டத்தில் - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை