දේශය - ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය - ගම්පහ

 A/L ICT in English Medium