සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

භෞතික විද්‍යාව සිද්ධාන්ත, පුණරීක්ෂන සහ ප්‍රායෝගික පන්ති කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් සිසුන් සඳහා

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය :
Decima Jayawardhana (ස්ත්‍රී)
 •  ප්‍රථම උපාධිය
 •  පශ්චාත් උපාධි
 •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 10 කට වඩා
දුරකථනය :
+​9​4​ ​7​7​ ​5​8​ ​5​6​ ​1​6​3​ ​|​ ​+​9​4​ ​7​7​ ​3​1​0​ ​7​0​ ​9​1
වට්ස්ඇප් :
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode භෞතික විද්‍යාව සිද්ධාන්ත, පුණරීක්ෂන සහ ප්‍රායෝගික පන්ති කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් සිසුන් සඳහා si
විචාර :
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
 • MBA
 • BSc in Applied Sciences
 • BIT
 • SCJP
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Physics
 • Physics A/L Practicals / Theory / Revision Cambridge Syllabus
 • Physics A/L Practicals / Theory / Revision Edexcel Syllabus
 • Physics O/L Cambridge Syllabus Grade 8, Grade 9, Grade 10
Chemistry
 • Chemistry A/L Practicals / Theory / Revision Cambridge Syllabus
 • Chemistry A/L Practicals / Theory / Revision Edexcel Syllabus
 • Chemistry O/L Cambridge Syllabus Grade 8, Grade 9, Grade 10
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


මාර්ගගත පන්ති
මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
 • පෞද්ගලික පන්ති
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
 • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
 • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • English
විචාර
Decima Jayawardhana ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry