සිංහල |  தமிழ் |  English
ஆன்லைன் ஜோதிட வகுப்புகள்

Ananda Hadun Pathirathna (ஆண்) - Course Duration : 12 Months, Sinhala medium


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஆன்லைன் ஜோதிட வகுப்புகள்
சிங்களத்தில் ஜோதிடம் கற்றல்

நிறுவனம்: Vidasa Astrology - The best place to learn astrology online in Sri Lanka


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சிங்களத்தில் ஜோதிடம் கற்றல்
உங்களுக்கு கற்றுக்கொள்வது தேவையா ??? (புஹுனது அல்ல) உங்கள் கல்லூரியில் படிக்க

Senura Ranmina (ஆண்) - An undergraduate student studying Chemistry, Biomedical Science, Archeology and Mechanical Engineering


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உங்களுக்கு கற்றுக்கொள்வது தேவையா ??? (புஹுனது அல்ல) உங்கள் கல்லூரியில் படிக்க
ஜோதிட பாடநெறி

Priyan de Silva (ஆண்) - The inaugural seminar is free


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஜோதிட பாடநெறி
ஜோதிட படிப்பு - 6 மாத படிப்பு

Astrologer Janaka Mallikarachchi (ஆண்) - Conducted by a qualified lecturer


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
ஜோதிட படிப்பு - 6 மாத படிப்பு

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry