2

நகரமொன்றினைத் தெரிவு

3

விளம்பரங்களைக் காணவும்

நாடு - இலங்கை
மாவட்டத்தில் - அம்பாறை

மாவட்டத்தில் - இரத்தினபுர





மாவட்டத்தில் - கண்டி









மாவட்டத்தில் - கம்பகா




































மாவட்டத்தில் - களுத்துறை






மாவட்டத்தில் - காலி





மாவட்டத்தில் - குருநாகல்




மாவட்டத்தில் - கொழும்பு














































































மாவட்டத்தில் - கேகாலை


மாவட்டத்தில் - புத்தளம்







ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
மாவட்டத்தில் - ஒன்லைன் வகுப்புக்களை