நாடு - இலங்கை
மாவட்டத்தில் - கம்பகா


மாவட்டத்தில் - களுத்துறை

மாவட்டத்தில் - காலி

மாவட்டத்தில் - கொழும்புமாவட்டத்தில் - யாழ்ப்பாண