සිංහල |  தமிழ் |  English

බ්ලොග් අඩවිය

Institute of Future MindsInstitute of Future Minds

රියදුරු බලපත්‍රය ලබාගැනීමේ න්‍යායික විභාගයට අදාල නියැදි ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු

මෝටර් රථ වාහන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පවත්වන රියදුරු බලපත්‍රය ලබාගැනීමේ න්‍යායික විභාගයට අදාල නියැදි ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු (සිංහල සහ දෙමළ මාධ්‍යයෙන්) ලබා ගන්නේ කෙසේද?

බැංකු විභාග පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර - සෙලාන් බැංකුව

Dear Sir,
Could you please send to me the banking cum customer relationship assistant examination past papers of Seylan Bank?

ශ්‍රී ලංකාව තුළ මොන්ටිසෝරි පාසල් ලියාපදිංචි කරන්නේ කෙසේද?

One of my friend wants to start a nursery. So i want to know how to register a montessori school in sri lanka and what are the requirements?

2017 සා/පෙළ MCQ පිළිතුරු

please send me 2017 all O/L mcq answers sinhala medium

මට තෝරා ගත හැකි රජයේ විශ්ව විද්‍යාල මොනවාද?

What are the government universities I can go if I choose combined Maths, Physics and ICT for A/L?
Please tell me about that.

එඩෙක්සෙල් උසස් පෙළ දේශීය පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල විසින් පිළිගන්නේද?

Hey, I did local O/Ls and now I am planning to do Edexel A/Ls. Can someone please tell me whether Edexel is accepted in local private universities.
Thanks

A/L විභාගයේ Z-Score අගය සොයා ගන්නේ කෙසේද?

I need to find my A/L Z-score. How to find it? I lost my result sheet but I know my index number. Can you help me?

උසස් පෙළ විද්‍යා විෂය ධාරාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් කිරීමට උපදෙස් අවශ්‍යයි

I am an after O/L student and I did O/Ls in Sinhala Medium. But now I am thinking to do A/Ls in Science stream. I am thinking to do A/Ls in English Medium. I do not what is the easy and best for me.
Can you give me an advice?

උසස් පෙළ විභාගය සඳහා ජපන්, කොරියානු සහ ICT

What are the government schools in Sri Lanka that conduct Japanese, Korean and ICT for A/L examination?

මා උසස් පෙළ කළ යුත්තේ සිංහල මාධ්‍යයෙන්ද හෝ නැතහොත් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්?

I am an after O/l student. I done O/L in English medium. But my parents tell me Sinhala medium is better than English medium for A/L as few students are selected to the university by facing English medium. Now I am in a problem. I can't think what I should do. Whether English Medium or Sinhala Medium. Can you give me an advice ?

කොලඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පිඨයේ ඇති උපාධි පාඨමාලා ගැන විස්තර දෙන්න පුලුවන්ද?

කොලඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පිඨයේ ඇති උපාධි පාඨමාලා ගැන විස්තර දෙන්න පුලුවන්ද?

O/L නොමැතිව උසස් පෙළ විභහගයට පෙනී සිටිය හැකිද?

I have completed my Cambridge o-levels. I wish to sit for national A-levels privately next year, So is it possible for me to do A- levels as I have not done the local o-levels?

A/L ගණිත අංශයට ඇතුළත් වීමට අවශ්‍ය සුදුසුකම්

I like to follow GCE A/L in maths stream. But I have a simple pass for O/L maths.
Can I follow not via school in privet.
Pleas answer.

උසස් පෙළ විභාගය කරන්න වයස් සීමාවක් තිබේද?

I did my A/Ls in 2011. I want to do A/L again.
I want to know whether there is any age limit for that? I mean before 25 years or like that?

සා.පෙළ විභාගයේදී ලකුණු අනුව ලබා දෙන ඉංග්‍රීසි අක්ෂර මොනවාද?

අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගයේදී ලකුණු අනුව ලබා දෙන ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය පිළිබදව විස්තර ලබා දිය හැකිද?
ස්තූතියි


සා.පෙළ විභාගයේදී ලකුණු අනුව ලබා දෙන ඉංග්‍රීසි අක්ෂර මොනවාද?

මම සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි සහ පොදු සාමාන්‍ය පරීක්ෂණ විභාග සඳහා පෙනී සිටිය යුතුද?

I am facing my second shy this year, will I need to write the general English and common general test this year ? And if I do not write my English or common general test will I get the results in 2 certificates?

අ.පො.ස. උසස් පෙළ 2017 කාලසටහන

Can you please tell me send me A/L 2017 time table?

Technical college Draughtsman course NVQ 4 exam papers

Please send me technical college Draughtsman course NVQ level 4 exam papers and answers 2018 to 2022

බ්ලොග් සටහන් සංඛ්‍යාව: 634
1 සිට 30 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry