බ්ලොග් අඩවිය

එලකියුෂන් ගුරුවරියක් ලෙස පුහුණු වන්න

Where can I get trained to be an Elocution teacher in Kandy, Any one knows?

මම විෂය ධාරාව වෙනස් කළහොත් උසස්පෙළ 2 වන උත්සාහය සඳහා පාසල හරහා ඉල්ලුම් කළ හැකිද?

මම පලමු වර ජීව විද්‍යා අංශයෙන් උසස් පෙළ විභාගයට 2020 දී පෙනී සිටියත් මෙවර කෘෂි විද්‍යාව විෂය ධාරාව යටතේ පෙනීමට බලාපොරොත්තු වෙමි.මා හට මෙවරද පාසල හරහා අයදුම් කල හැකි යැයි විදුහල්පතිතුමා විසින් දන්වන ලදී. එහි නිරවද්‍යතාව පිලිබද දන්වන ලෙස කාරුනිකව ඉල්ලා සිටිමි.

නැතිවූ උ/පෙළ විභාගය විභාග අංකය සොයා ගන්නේ කෙසේ ද?

මා ගේ උ/පෙළ විභාග අංකය නැතිවී ඇත? එය නැවත සොයා ගන්නේ කෙසේද?

O/L 4/5 සහිතව A/L කරන්න පුලුවන්ද?

Is it possible to do A/L with O/L 4/5 (i.e. with following results)

Sinhala - A
Vidyawa - S
Buddagama - C
Music - A
Kushikarmaya - A


Mata A/L privat karanna puluwanda?

ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකු (NSB) විභාග - පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර

Dear Sir,
Is there any chance of calling NSB officer trainee exam this year 2017?
Can I have some papers relating to that.
Thank you.

හැඳුනුම්පතක් නොමැතිව සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින්නේ කෙසේද?

My ID card has not come. Can you help me to get O/L ID card? I do not know my ID card number. I will face 2017 O/L
Please help me

බැංකු විභාග පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර - ලංකා බැංකුව

Could please send me to the staff assistant examination past papers of Bank of Ceylon?

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල සටහනෙහි අක්ෂර දෝෂ

I did O/L in 2010.
I got my result sheet in 2013 from school but there is some spelling mistake on result sheet.
How can I correct it.?
plz help me.
thank you.

ප්‍රශ්න පත්‍ර - ලංකා බැංකුව අභ්‍යාසලාභී මාණ්ඩලික සහකාර විභාගය

Can you give me an idea about the question papers of Bank of Ceylon Trainee staff assistant exam? Which knowledge / sections are they going to test?

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රමසම්පාදන සේවය විභාගය ප්‍රශ්න පත්‍ර

I have applied for the Planning Service limited exam. If possible please send me some past or model papers. Otherwise direct me towards relevant links.

Thanking you.

ප්‍රශ්න පත්‍ර - City & Guilds කොණ්ඩා මෝස්තර

Need past papers for city & guilds hair dressing course? Any body got it?

2017 සා/පෙළ MCQ පිළිතුරු

please send me 2017 all O/L mcq answers sinhala medium

වඩා සුදුසු වන්නේ කුමන විෂය නිර්දේශයද - එඩෙක්සෙල් ද කේම්බ්රිජ්?

Hi, I have completed my local O/L's in December 2018 and currently planning to do London A/L's. But I have got no idea whether Edexcel or Cambridge syllabus is better. Can anyone help me to find the best option.

සා/පෙළ සහ උ/පෙළ සහතික වල නම වෙනස් කරන්නේ කෙසේද?

මගේ උප්පැන්නෙ නම වෙනස් කරා බැරිද මට ලීගල් විදියට සා/පෙළ සහ උ/පෙළ සහතික වල නම් වෙනස් කරන්න?

මගේ පුතා තෝරා ගත යුත්තේ දේශීය විෂය නිර්දේශයද එසේ නැත්නම් කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශයද

My son is in an International School, when he goes to Grade 9 we have to select whether he wants to do his O/L's following Local syllabus GCE O/L or Cambridge exams. I am a bit confused as the school follows the Local - Sri Lankan English Medium syllabus until grade 9 and then only he will be transferred to the Cambridge syllabus in Grade 9 to do his Cambridge exams in 2 years. Will it be a bit difficult to him to get adopted to the Cambridge syllabus and do the Cambridge exams. What do you think? Please advice whether I have to go for the Local Syllabus and if he studies local syllabus (O/L & A/L) incase if he goes abroad will that qualification be accepted?

Thanks a lot in advance.

උසස් පෙළ rank එක තීරණය වන්නේ ඔබ පාසලට ගිය දිස්ත්‍රික්කයෙන්ද නැත්නම් ඔබ ජීවත් වන දිස්ත්‍රික්කයෙන්ද?

3rd Shy ලියද්දි rank එක බලන්නේ පාසැල් ගිය දිස්ත්‍රික්කයෙන්ද, නැත්නම් පදිංචි දිස්ත්‍රික්කයෙන්ද?
පදිංචි දිස්ත්‍රික්කයෙන් නම් පාසැල් ගිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් හදා ගන්න බැරිද?

University of Kelaniya speech and hearing science aptitude test model papers

Can anyone share me a past or model paper for University of Kelaniya speech and hearing science aptitude test 2020

විභාග දින - ලංකා බැංකුව සහ මහජන බැංකුව

Can you please tell me the following exam dates?
- Bank of Ceylon (BOC) - Trainee Staff Assistants
- People’s Bank - Management Trainees

උසස් පෙළ වෘත්තීය විෂය ධාරාව - පොදු විෂය මාලාව සහ ව්‍යවහාරික විෂය මාලාව

I want to know about the common subject stream? Can I select these 3 subjects as my A/L subjects?
- Biology
- Agriculture
- Logic

O/L A සාමාර්ථ 9යක් ලබා ගන්නේ කෙසේද?

How to get 9A's in O/L? I am to face O/Ls this year so I want some tips / advise / guidelines please.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ මොන්ටිසෝරි පාසල් ලියාපදිංචි කරන්නේ කෙසේද?

One of my friend wants to start a nursery. So i want to know how to register a montessori school in sri lanka and what are the requirements?

1998 වසරේ සා/පෙළ ප්‍රතිඵල පරීක්ෂා කරන්නේ කෙසේද?

I forgot my index number. I want to know my O/L results in 1998 Sri Lanka

බ්ලොග් සටහන් සංඛ්‍යාව: 563
1 සිට 30 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

 A/L ICT in English Medium