බ්ලොග් අඩවිය

අ.පො.ස. සා/පෙළ සයිවනේරි ප්‍රශ්න පත්‍ර

Please can u provide me the GCE O/L Saivaneri past papers in English medium.

හැඳුනුම්පතක් නොමැතිව සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින්නේ කෙසේද?

My ID card has not come. Can you help me to get O/L ID card? I do not know my ID card number. I will face 2017 O/L
Please help me

ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්ව විද්යාලය - පශ්චාත් උපාධි අධ්යාපන ඩිප්ලෝමාව

Hi, I am from Sri Lanka taking PG Diploma in Education selection test at OUSL this time, please share any selection test past paper.

මාගේ A/L විභාග අංකය නැතිවිය

I forget my A/L index number what can I do now?

නැතිවූ උ/පෙළ විභාගය විභාග අංකය සොයා ගන්නේ කෙසේ ද?

මා ගේ උ/පෙළ විභාග අංකය නැතිවී ඇත? එය නැවත සොයා ගන්නේ කෙසේද?

විදේශ රැකියා සඳහා අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල සහතික කර ගන්නේ කෙසේද?

Dear Sir/Madam
I am planning to go abroad to work. To apply for the job, I need to submit my O/L and A/L certified exam results.
How to get my results certified?
Can I get this done from Examinations department?
Thank you

ජාතික විද්යාපති සම්මුඛ පරීක්ෂණ දිනයන්

I want to know about date that interview calling for national vidyapeeta which is calling application from 2016 A/L

වඩා සුදුසු වන්නේ කුමන විෂය නිර්දේශයද - එඩෙක්සෙල් ද කේම්බ්රිජ්?

Hi, I have completed my local O/L's in December 2018 and currently planning to do London A/L's. But I have got no idea whether Edexcel or Cambridge syllabus is better. Can anyone help me to find the best option.

විභාග දින - ලංකා බැංකුව සහ මහජන බැංකුව

Can you please tell me the following exam dates?
- Bank of Ceylon (BOC) - Trainee Staff Assistants
- People’s Bank - Management Trainees

මෘදුකාංග ඉංජිනේරු වීම සඳහා වඩාත් සුදුසු A/L විෂයන් මොනවාද?

මට දැනගන්න පුලුවන්ද හොද පිළිගැනීමක් තියෙන Software Engineer කෙනෙක් වෙන්න A/L වලට තෝර ගන්න ඕන විෂය ධාරාව හා විෂයන්.
ස්තුතියි.

මගේ අධ්‍යයන කටයුතු නැවත කරගෙන යා හැකිද?

I sat for O/L on 2000 and failed. I am working in UAE for the past 15 years. Is there any possibility to continues my studies? I am 36 years old.

දැනට විශ්ව විද්‍යාලයේ කළමනාකරණ උපාධියක් හදාරන කෙනෙක්ට නැවත උසස් පෙළ කල හැකිද?

දැනට විශ්ව විද්‍යාලයේ කළමනාකරණ උපාධියක් හදාරන කෙනෙක්ට මේ 3 වන වසර. එයාට ආසයි ගණිත අංශයෙන් නැවත උසස් පෙළ කරන්න. මට එහෙම අවස්ථාවක් තියෙනවද?
තියෙනවද?. එහෙම පුළුවන් නම් ඒවට අදාල කොන්දේසි එහෙම සහ කළකළයුතු ඇගයීම් එහෙම සම්පූර්ණ කරන්නේ කොහොමද
එහෙම කරන්න බැරිනම් ගණිත උපාධියකට යන්න වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවද?.

This is the 3rd year for someone who is currently studying for a degree in Management at the University. He wants to do A / L again in Mathematics. Do I have such an opportunity?
have?. If so, how to complete the relevant conditions and the assessments to be made If you can't do that, is there another way to get a math degree? Please help me.

LLB ප්‍රවේශ සඳහා ප්‍රශ්න පත්‍ර

Plz send me LLB entrance past papers or some web address if you have any details.thank you.

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට කොපමණ වාර ගණනක් පෙනී සිටීමට හැකිද?

I want to know the number of times a person can sit for O/L exam.
And when we obtain the results sheet weather it shows the number of times we have sat for the exam. For example : Second shy, third shy etc.
Please help me.

ප්‍රශ්න පත්‍ර - City & Guilds කොණ්ඩා මෝස්තර

Need past papers for city & guilds hair dressing course? Any body got it?

2017 - අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍ර

2017 සා.පෙළ. ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය ප්‍රශ්න පත්‍රය තිබේද?

පෞද්ගලික අපේක්ෂයකු ලෙස A/L වාණිජ විෂයන් කරන්න කළ යුත්තේ කුමක්ද?

I hope to sit for the A/L exam in 2018. I studied in Maths stream but now I want to change my stream into commerce but my school did not give the permission for it.
What should I do now?
Can I do commerce as a private candidate?
Please reply as soon as possible.
Thank you!

බ්ලොග් සටහන් සංඛ්‍යාව: 545
1 සිට 30 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

 Grade 1 to A/L All Subjects