සිංහල |  தமிழ் |  English

Blog

ictict

2017 O/L MCQ Answers

please send me 2017 all O/L mcq answers sinhala medium

Can we do O/L after the age of 30?

Can we do O/L after the age of 30?

Which Government universities I can select?

What are the government universities I can go if I choose combined Maths, Physics and ICT for A/L?
Please tell me about that.

Is Edexcel A/L accepted by local private universities?

Hey, I did local O/Ls and now I am planning to do Edexel A/Ls. Can someone please tell me whether Edexel is accepted in local private universities.
Thanks

How to find my A/L Z-Score?

I need to find my A/L Z-score. How to find it? I lost my result sheet but I know my index number. Can you help me?

Need advice on doing A/L science stream in English medium

I am an after O/L student and I did O/Ls in Sinhala Medium. But now I am thinking to do A/Ls in Science stream. I am thinking to do A/Ls in English Medium. I do not what is the easy and best for me.
Can you give me an advice?

Tamil 1st language 2018 o/l past paper marking scheme

I need tamil 1st language 2018 o/l past paper marking scheme

Japanese, Korean and ICT for A/L Exam

What are the government schools in Sri Lanka that conduct Japanese, Korean and ICT for A/L examination?

Is school resignation certificate mandatory to apply A/L as a private candidate?

Is it mandatory to obtain a school resignation certificate when applying for A/L exam as a private candidate for the 2nd time?

How to check Banking exam results online?

How to check IABF and DABF Banking exam results online?

Do I need to get 6 passes in one sitting in the O/L exam to get admitted for A/Ls?

Is it must to have 6 passes in O/L exam in one sitting to get admitted for A/L exam
or
6 passes in two sittings accepted?

Should I do A/Ls in Sinhala medium or in English medium?

I am an after O/l student. I done O/L in English medium. But my parents tell me Sinhala medium is better than English medium for A/L as few students are selected to the university by facing English medium. Now I am in a problem. I can't think what I should do. Whether English Medium or Sinhala Medium. Can you give me an advice ?

Need details about the undergraduate courses in the Faculty of Technology of UOC

කොලඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පිඨයේ ඇති උපාධි පාඨමාලා ගැන විස්තර දෙන්න පුලුවන්ද?

Pan Asia bank past exam paper

Sir,
Can you send me the Pan Asia bank exam paper?

Can I do A/L without O/L?

I have completed my Cambridge o-levels. I wish to sit for national A-levels privately next year, So is it possible for me to do A- levels as I have not done the local o-levels?

2017 O/L Agriculture Marking Scheme

I want 2017 O/L agriculture marking scheme. Please help me.

A/L Maths stream entry requirement

I like to follow GCE A/L in maths stream. But I have a simple pass for O/L maths.
Can I follow not via school in privet.
Pleas answer.

Is there an age limit to do A/Ls?

I did my A/Ls in 2011. I want to do A/L again.
I want to know whether there is any age limit for that? I mean before 25 years or like that?

Psychology and counselling Entrance exam past papers

Can I have some entrance exam past papers for honors in Psychology and counselling?

Want to know about O/L grading system

අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගයේදී ලකුණු අනුව ලබා දෙන ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය පිළිබදව විස්තර ලබා දිය හැකිද?
ස්තූතියි


Want to know about O/L grading system

Do I need to sit for General English and Common General Test exams?

I am facing my second shy this year, will I need to write the general English and common general test this year ? And if I do not write my English or common general test will I get the results in 2 certificates?

Questions with answers for Driving License theory exam

Where can I find sample questions with answers (in Sinhala and Tamil Medium) for Driving License theory exam conducted by Department of Motor Traffic?

Postgraduate Diploma in Education (PGDE) past papers

Mt pgd in education placement test past papers Gann puluwanda?

G.C.E A/L Examination Time table - August 2017

Can you please tell me send me A/L 2017 time table?

O/L German Language Past Papers

I want O/L past papers of German language from 2012 to 2018

Technical college Draughtsman course NVQ level 4 exam papers

Please send me technical college Draughtsman course NVQ level 4 exam papers and answers 2018 to 2022

How to register a Montessori school in Sri Lanka

One of my friend wants to start a nursery. So I want to know how to register a Montessori school in Sri Lanka and what are the requirements?

How to get O/L index number

I want to get my O/L index no. i was sit back in 2006. how can i do that.

Can I select Korean Language for A/L?

Man a/l kare bio walin. E unata job ekakata yanna pass 3ma ona nisa aai mn a/l art walin karanna hituwa. Languages dekakui wena subject ekakui karanna hituwe. Korean language eka ape a/l walata karanna puluwanda? French toragttoth anik language ekai anit subject ekatai mn mokak toragattotda honda? Next yr wala mn karanna hitan inne. Pls ikmanata mata answer ekak denna.

Total blog entries: 631
Showing 1 to 30

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry