Blog

How many times can I sit for G.C.E. O/L?

O/L උපරිම කී වාතාවක් කරන්න පුලුවන්ද? Plz කියන්නකෝ.

OUSL Entrance Examination

I have to sit the entrance exam of ousl. please send me past papers and class details.

How to find GCE A/L Index number

my GCE A/L index number was lost, how can i find it

Open University of Sri Lanka - Bachelor of software engineering selection test papers

Hi, I am from Sri Lanka taking Bachelor of software engineering selection test at OUSL this time, please share any selection test past paper.

How to get O/L index number

I want to get my O/L index no. i was sit back in 2006. how can i do that.

Local A/L Science stream English medium notes

Hi, is there anyone here doing their local AL science stream English medium this year? Or anyone who did it last year? If so pls can u share me your notes with me? I will get a copy of it and return it carefully. Pls anyone here willing to help me?

How to change A/L Subject from Physics to Business Statistics

2020 උසස් පෙල පොදු කාණ්ඩය යටතේ සංයුක්ත ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යන විෂයන් සඳහා පෙනී සිටි දරුවෙකුට, 2021 දී පොදු කාණ්ඩය යටතේ ඉහත සඳහන් විෂයන්හී භෞතික විද්‍යාව වෙනුවට ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය විෂය සමග අනිත් විෂයන් දෙක අයදුම් කල හැකිද? එසේ කිරීමට අප විසින් සිදු කල යුතු කටයුතු කිසිවක් තිබේද යන්න දැනුවත් කරනමෙන් ඉල්ලාසිටිමි

Is it possible to do A/L without O/L according to the latest rules?

නවතම නීතිරීති අනුව අපොස (ස/පෙළ) නොමැතිව උවද (උසස් පෙළ) කළහැකිද? මෙවර කලා විෂය දාරාවෙන් මා මාස 6න් උසස්පෙළ පටමලාවක් හදාරන අතර සාමාන්‍යපෙළ නොමැත. එම ගුරුවරුන් එය ගැටළුවක් නැතිබව පැවසූ නමුත් වැඩි විස්තර දැනගැනීමට අවශ්‍යය වී ඇත. කරුණාකර පිළිතුරක් ලබාදෙන්න.

Books for A/L General English exam

I want to do my A/L General English exam next year. I want modern exercises and texts. Any good book?

Banking trainee past papers of commercial bank

Please send the banking trainee past papers of commercial bank

Banking assistant exam past papers of Cargills bank

Dear sir,can you send me trainee banking assistant exam past papers of Cargills bank

How to do A/L exam 1st time as a private candidate?

A/L private 1st time karanawanm kohomada api karanna one. kisima deyak danne na.kohoada apply karanne

Technical college NVQ level 4 exam papers

Please send me technical college NVQ level 4 exam papers 2010 to 2017.

GAQ Pera Notes

I want notes of G.A.Q university of Peradeniya 2010.

ICT Past Papers

how can i get ol ICT past papers of 2007,2008 & 2009

Can I do A/L commerce as a private candidate?

I hope to sit for the A/L exam in 2018. I studied in Maths stream but now I want to change my stream into commerce but my school did not give the permission for it.
What should I do now?
Can I do commerce as a private candidate?
Please reply as soon as possible.
Thank you!

Can I select ICT for A/L in maths stream?

can I select ICT for A/L in maths stream? What are the advantages or disadvantages?

Interview dates - National College of Education

I want to know about date that interview calling for national vidyapeeta which is calling application from 2016 A/L

Information on Mechanical Engineering

I want to join the Mechanical Engineering field. I want all the information. Please send.

City & Guilds Hairdressing Past Papers

Need past papers for city & guilds hair dressing course? Any body got it?

Is Sri Lankan A/L Exam easier than Edexcel for Cambridge GCE?

Is Sri Lankan A/L exam easier than Edexel or Cambridge GCE ?

How to check O/L results of year 1998?

I forgot my index number. I want to know my O/L results in 1998 Sri Lanka

Can I do my 1st A/L privately?

Can I do my 1st A/L privately in Sri Lanka?

How to find Lost / Forgot A/L exam index number?

I lost my Advanced Level exam's index number? Please tell me how to get it back

2017 O/L Agriculture Marking Scheme

I want 2017 O/L agriculture marking scheme. Please help me.

What are the advantages and disadvantages of doing ICT with maths?

What are the advantages and disadvantages of doing I.C.T with maths scheme instead of Chemistry in A/L?

Exam dates - Bank of Ceylon and Peoples Bank

Can you please tell me the following exam dates?
- Bank of Ceylon (BOC) - Trainee Staff Assistants
- People’s Bank - Management Trainees

O/L Business and Accounting studies paper

I need a 2017 O/L Business and Accounting studies paper

Can I do A/L, if I fail O/L maths for the 2nd time?

සාමන්‍ය පෙළ විභාගයේ දෙවන වරටත් ගණිතය අසමත් වූවොත් උසස් පෙළ හැදැරිය නොහැකිද?

Which courses should I follow to get a job in a bank?

I did my A/L exam by commerce stream in 2019 and I got ccc as my result. I would like to continue my future career in a bank. I need to know, what kind of courses I should be followed and how I improve my abilities to get job in bank.

Total blog entries: 551
Showing 1 to 30

 Grade 1 to A/L All Subjects