சா/த வணிக மற்றும் கணக்கியல் வகுப்புக்களை

Rizvy Ameen (ஆண்) - BBA (sp) Colombo, PQHRM, MBA (PIM) Reading.
இடங்கள்: கல்கிசை, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, பொரலஸ்கமுவ, ரட்மலான

AAT - தமிழ் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - கொழும்பு

A N Professional Studies - Has many successful stories in providing education to students since 2015.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, பொரலஸ்கமுவ, மட்டக்களப்பு

AAT - தமிழ் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - கொழும்பு