வகுப்புக்களை - சா/த மற்றும் உ/த வணிக, சந்தைப்படுத்தல் HRM, AAT, Business, சட்டம் முகாமைத்துவம்

Piyumi (பெண்) - BSc. Management (finance) special degree with Second Class Upper division.
இடங்கள்: இரத்தினபுர

வகுப்புக்களை - சா/த மற்றும் உ/த வணிக, சந்தைப்படுத்தல் HRM, AAT, Business, சட்டம் முகாமைத்துவம்
உ/த - கணக்கியல் மற்றும் சா/த வணிக

Saliya Jayarathna (ஆண்) - BSc (Fin) Special - University of Sri Jayawardenapura, More Than 5 Year Experience.
இடங்கள்: அவிசாவலை, இரத்தினபுர

உ/த - கணக்கியல் மற்றும் சா/த வணிக