வகுப்புக்களை - சா/த மற்றும் உ/த வணிக, சந்தைப்படுத்தல் HRM, AAT, Business, சட்டம் முகாமைத்துவம்

Piyumi (பெண்) - BSc. Management (finance) special degree with Second Class Upper division.
இடங்கள்: இரத்தினபுர

வகுப்புக்களை - சா/த மற்றும் உ/த வணிக, சந்தைப்படுத்தல் HRM, AAT, Business, சட்டம் முகாமைத்துவம்

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்