G.C.E சா/த Business மற்றும் கணக்கியல் studies

Shabry Reeza (ஆண்) - BBM (University of Jaffna).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, கம்பளை, முழக்கம்போல

G.C.E சா/த Business மற்றும் கணக்கியல் studies

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்