கணக்கியல் மற்றும் வர்த்தகக் கல்வி உ/த, சா/த சிங்களத்தில் / ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Sachin Dediyagala (ஆண்) - Bsc (Business Administration) Sp USJP.
இடங்கள்: அளுத்கம, கொழும்பு, தேல்கண்ட, நுகேகொடை, மஹரகம, விஜேராம

Tuition classes for Business and Accounting Studies

ஆசிரியர்: Cecil Cooray (ஆண்‍) - Business and Accounting Studies Trained Teacher, Over 22 years of experience.
Visits: காலி, களுத்துறை, ,கொழும்பு

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்