சா/த வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் 2020

Manoj Silva (ஆண்) - Masters in Business Entrepreneurship (Reading) USJP, Teacher [St.Joseph's College].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ, கொட்டுகொட, கொழும்பு 05, ஜ-ஏல

சா/த வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் 2020