தனியார் வகுப்புக்களை - வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம் - கந்தானை

Rozanne (பெண்) - With a MBA and over 10 years private sector work experience i can guide students to understand concepts in a practical and easy method.
இடங்கள்: கந்தானை, ஜ-ஏல

சா/த மற்றும் உ/த கணக்கியல்

Vajira Harshana (ஆண்) - Undergradaute BSc Business management [ University of Kelaniya], Over 8 years experience.
இடங்கள்: கந்தானை, ஜ-ஏல, வாட்டல

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்