கணக்கியல் - சா/த Cambridge மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம் Home visits மற்றும் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Nisansala Dissanayake (பெண்) - A graduate of Business Administration in Accounting (UOC), An experienced teacher in a recognized international school.
இடங்கள்: கடவத்த, கம்பஹ, கிரிபத்கொட, வாட்டல

கணக்கியல் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Sanjaya Jayasundara (ஆண்) - B.Sc.(Finance) Sp [University of Sri Jayewardenepura], Investment Advisor, Visiting Lecturer for private universities.
இடங்கள்: அநுராதபுரம், ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ

கணக்கியல் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
Home visiting பயிற்சி - வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் - சா/த

Shiraz Kayam (ஆண்) - CIMA (uk).rdg.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ, கொழும்பு, நேகோம்போ

Home visiting பயிற்சி - வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் - சா/த
சா/த வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் 2020

Manoj Silva (ஆண்) - Masters in Business Entrepreneurship (Reading) USJP, Teacher [St.Joseph's College].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ, கொட்டுகொட, கொழும்பு 05, ஜ-ஏல

சா/த வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் 2020
GCE சா/த கணிதம், வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் வகுப்புக்களை

K.N Hansana (ஆண்) - Undergraduate of University of Kelaniya (bbmgt).
இடங்கள்: கடவத்த, கந்தானை, கம்பஹ, களனி, கிரிபத்கொட, சேதுவை, ஜ-ஏல, நிட்டம்புவ, வாட்டல

உ/த, சா/த வர்த்தகக் கல்வி - ஆங்கிலம்/சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Krishantha Pathiraja (ஆண்) - MBA for Business Administration, 16 years Lecturing Experience and Industry Experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ, கொழும்பு

G.C.E. சா/த வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல்

Kamal Thushara (ஆண்) - BCom (Special) (Hons), MBA, CBA, CIMA (Passed Finalist), MAAT.
இடங்கள்: கடவத்த, கந்தானை, கனேமுல்லை, கம்பஹ, ஜ-ஏல, ராகமை

சா/த வகுப்புக்களை - சித்திரக்கலை, கணிதம், வணிக

Western Lanka Academy - Classes conducted by experienced and qualified panel of teachers.
இடங்கள்: கம்பஹ

சா/த வகுப்புக்களை - சித்திரக்கலை, கணிதம், வணிக
Classes to help you succeed A/L and O/L exams

Western Lanka Academy i- Provides you with the best opportunities in life to guide your career where ever the life takes you.
இடங்கள்: கம்பஹ

Classes to help you succeed A/L and O/L exams
கணக்கியல் உ/த மற்றும் சா/த

Shashika L. Rathnamalala (ஆண்) - Bachelor Degree in Business Management (Sp) [University of Kelaniya], Over 5 years experience.
இடங்கள்: கம்பஹ, கொழும்பு

வர்த்தகக் கல்வி மற்றும்பொ ருளியல்

Akila Perera (ஆண்) - MSc, More than 5 years of teaching experience and has produced good results for students.
இடங்கள்: கம்பஹ, கொழும்பு, ஜ-ஏல, நேகோம்போ, வாட்டல